Путин каза на Макрон, че Москва не иска протести като тези във Франция

Путин каза на Макрон, че Москва не иска протести като тези във Франция

Русия, обърнала гръб, не отговаря на европейските интереси, заяви френският президент

Рус­кият президент Владимир Путин каза на френ­с­кия си колега Еманюел Мак­рон, че Русия не иска протести като тези на жъл­тите жилетки, които раз­тър­сиха Фран­ция, но няма нищо против мир­ните демон­с­т­рации, предаде Рой­терс.

Путин нап­рави изяв­лението в лят­ната резиден­ция на Мак­рон в Южна Фран­ция, преди двамата да раз­говарят по редица въп­роси. Това беше пър­вият му комен­тар за шес­т­сед­мич­ните протести в Мос­ква заради изк­люч­ването на опозиционни кан­дидати от учас­тие в мес­т­ните избори след­ващия месец. Путин каза, че протес­тиращите трябва да спаз­ват закона. По думите му винов­ните за нарушаване на рус­ките закони за провеж­дане на демон­с­т­рации трябва да бъдат дър­жани отговорни и никой няма право да под­с­т­рекава към сблъсъци по време на протести.

Еманюел Мак­рон пос­рещна рус­кия дър­жавен глава Владимир Путин в приятел­ска атмос­фера, но въп­росите, по които двете страни имат раз­ног­ласия, остават много, като се започне от Сирия и се стигне до Украйна, пише в. “Монд“. Изданието обръща внимание на изяв­лението на Мак­рон, че с поканата си към Путин да посети “бреговете на Средиземно море, които силно са пов­лияли на въоб­ражението“ на руски творци като Тур­генев и Стравин­ски, той е искал да зас­видетел­с­тва топ­лотата, която зас­лужава “такава велика сила като Русия“.Изданието отбелязва под­несения от Путин на френ­с­ката първа дама Брижит Мак­рон букет цветя и усмив­ките от двете страни, съз­дали атмос­фера на близост, нарушавана един­с­т­вено от присъс­т­вието на четиридесетина френ­ски и руски жур­налисти

“Русия е дъл­боко европейска страна. Ние вяр­ваме в Европа, прос­тираща се от Лисабон до Владивос­ток“, каза Мак­рон. Още едно обяс­нение в любов на Мак­рон към Путин, по-малко от сед­мица преди срещата на Г7 в Биариц, отбелязва “Монд“. В. “Фигаро“ се фокусира върху думите на Мак­рон, че една Русия, обър­нала гръб на Европа, не отговаря на европейс­ките интереси. Изданието цитира и изказ­ването на френ­с­кия президент, че Мос­ква играе изк­лючително важна роля при решаването на голям брой кризи. Според “Фигаро“ двамата президенти са влезли в кратко пререкание след жур­налис­тически въп­рос за демон­с­т­рациите в Мос­ква, цитирайки думите на Путин, че е имало насилие по време на демон­с­т­рациите на “жъл­тите жилетки“ във Фран­ция, и тези на Мак­рон, че не може да става дума за срав­нение между двете протес­тни движения, тъй като “жъл­тите жилетки“ са имали въз­мож­ност да учас­т­ват в избори.