Израел предлага военно сътрудничество с Киев

Израел предлага военно сътрудничество с Киев

Имаме нужда един от друг, увери Нетаняху украинския премиер

Израел има готов­ност да обсъди въп­роса за военно сът­руд­ничес­тво с Украйна, но този аспект съдържа “извес­тни ограничения“. Това заяви израел­с­кият премиер Бенямин Нетаняху на обща прес­кон­ферен­ция с украин­с­кия си колега Володимир Гройс­ман в Киев, предаде ТАСС.

Нетаняху уточни, че става дума за ограничения, засягащи проб­леми на сигур­ността. Тези въп­роси вероятно ще се обсъж­дат от пред­с­тавители на двете правител­с­тва, добави той.

“Според мен Украйна има сега голяма въз­мож­ност за раз­витие, която не бива да се изпуска. Според мен най-добрата въз­мож­ност за това се поражда от кризата“ в страната, каза Нетаняху.

Гос­тът под­черта, че криза е тлас­нала нап­ред и раз­витието на икономиката на Израел. “С по-ниски данъци гаран­тирахме кон­курен­ция и тогава започ­нахме да се движим нап­ред“, обясни домакинът Гройс­ман.

“Можем да увеличаваме стокооб­мена, имаме нужда един от друг“, увери украин­с­кият премиер, като посочи сред пер­с­пек­тив­ните сфери “агроп­ромиш­ления сек­тор, енер­гетиката, машинос­т­роенето, иновациите“, където по думите му Украйна може да се въз­пол­зва от опита на Израел.

Нетаняху изтъкна “без­с­пор­ното желание“ на Израел да раз­вива сът­руд­ничес­т­вото с Украйна.

Според анализатори Нетаняху е призовал по-ранов Киев за укреп­ване на връз­ките между еврейс­ката дър­жава и Украйна с оглед да спечели на своя страна повече гласове в навечерието на пар­ламен­тарни избори в Израел.

След падането на Желяз­ната завеса в еврейс­ката дър­жава се установиха над 1 млн. души от бивши съвет­ски репуб­лики, които са 1/5 от жителите на Израел.

Прид­ружен от украин­с­кия президент Володимир Зелен­ски, израел­с­кият премиер посети пред­ния днен мемориала в Бабий Яр, където е бил извър­шен най-мащабният масов раз­с­т­рел по време на Холокоста. Над 33 000 украин­ски евреи са били убити там през сеп­тем­ври 1941 г.