Ексминистър Никос Кодзиас почива на остров и пише мемоарна книга

Ексминистър Никос Кодзиас почива на остров и пише мемоарна книга

Бив­шият гръцки вън­шен минис­тър Никос Код­зиас почива във вилата си на ост­ров Алонисос и пише книга, пос­ветена на Прес­пан­с­кото споразумение, предаде аген­ция МИА.

Според гръц­ките медии Код­зиас е на Алонисос от началото на лятото и ще остане там до сеп­тем­ври. Във вилата си той е изолиран от света и работи по новата си книга, която се очаква да бъде завър­шена до края на годината.

Инфор­мацион­ният пор­тал Нюз­бист комен­тира, че пар­тия СИРИЗА се страхува да не би книгата да раз­к­рие каква роля са играли някои лич­ности или да извади на бял свят събития, които са можели “да пос­тавят под въп­рос национал­ната сигур­ност“.

Остава загадка дали ще бъде пуб­ликувано и пис­мото с остав­ката на Код­зиас до тогаваш­ния премиер Алек­сис Цип­рас.

Според пор­тала има вероят­ност книгата да бъде пуб­ликувана първо на анг­лийски, а после на гръцки език.

“Един том, поне така планирам, ще бъде пос­ветен на Бив­шата югос­лав­ска репуб­лика Македония, тоест на Северна Македония. От БЮРМ до Северна Македония. Защото, знаете, пър­вата шега, която казах след моята оставка, беше, че исках да сменя името на бив­шата и станах аз бивш“, каза Код­зиас в интер­вюто.

Прес­пан­с­кото споразумение, което реши дъл­гогодиш­ния спор за името на бив­шата югос­лав­ска репуб­лика, беше под­писано на 17 юни 2018 г. от вън­ш­ните минис­три на Гър­ция и тогавашна Репуб­лика Македония Никос Код­зиас и Никола Димит­ров.