Саудитска Арабия и ОАЕ обещават подкрепа срещу хусите в Йемен

Саудитска Арабия и ОАЕ обещават подкрепа срещу хусите в Йемен

Саудит­ска Арабия и Обединените араб­ски емир­с­тва обещаха да запазят пропук­ващата се коалиция, водеща война срещу шиитите хуси в Йемен.

Ангажимен­тът беше поет, след като ОАЕ започ­наха да изтег­лят воен­ните си от Йемен и след въз­хода на южните йемен­ски сепаратисти, които ОАЕ под­к­репят, предаде АП.

Съв­мес­т­ното изяв­ление на двете страни бе нап­равено в момент, в който хусите изс­т­реляха най-малко 6 балис­тични ракети и извър­шиха 2 нападения с дронове срещу Саудит­ска Арабия.

ОАЕ обяви намерение да започне изтег­ляне на воен­ните си от Йемен през юни. Страната така и не е съоб­щила официално колко точно военни е изтег­лила. Йемен­ски пред­с­тавители казаха, че брой­ката е намаляла с 75 процента от около 10 000 воен­нос­лужещи.

Изтег­лянето на ОАЕ от Йемен пос­ледва увеличаващото се нап­режение между Иран и САЩ заради иран­с­ката ядрена сделка със светов­ните сили. То показа, че ОАЕ иска ней­ните сили да са у дома в случай на избух­ване на въоръжен кон­ф­ликт в региона.

Воен­ните сили на емир­с­т­вата често пъти не бяха на фрон­товата линия в Йемен, но организираха мес­т­ните сили и извър­ш­ваха разуз­навателни операции в йемен­с­кия Юг. Сред организираните мес­тни сили попадат и сепаратис­тите от Южен Йемен, които искат независимост на тази част на страната и се борят за териториален кон­т­рол със силите на меж­дународно приз­натото йемен­ско правител­с­тво.