Франция призовва за укрепване на световния икономически ред

Франция призовва за укрепване на световния икономически ред

Макрон подари на лидерите на Г-7 часовници от рециклирана пластмаса

В обширна вън­ш­нополитическа реч френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон призова за нов световен икономически ред, като порица “без­п­рецеден­т­ната криза“ в пазар­ната икономика, предаде Асошией­тед прес.

На фона на непос­тоян­с­т­вото в тър­гов­с­ката политика на САЩ Мак­рон каза, че пазар­ната икономика вече е прекалено зависима от финан­сите, което съз­дава неравен­с­тва, “раз­тър­с­ващи нашия политически ред“.

Президен­тът на Фран­ция призова за глобално “преос­мис­ляне“, но не даде под­роб­ности.

Мак­рон каза, че “изживяваме края на запад­ната хегемония“ в света, отчасти в резул­тат на “грешки“ на Запада през пос­лед­ните столетия.

Мак­рон говори в деня след завър­ш­ването на срещата на високо рав­нище на Г-7 в Биариц, засен­чена от заг­риженост от американ­с­ката тър­гов­ска политика, нап­режението с Китай и забавянето на икономиката.

Форумът на Г-7 завърши с призив за “чес­тна“ и “отворена“ тър­говия, но без да се споменават валутни и финан­сови стимули.

Лидерите на Г-7 получиха необичаен подарък от Мак­рон в Биариц — ръчни часов­ници, изработени от съб­рана в океаните и рецик­лирана плас­т­маса.

Каиш­ката на часов­ника е изработена в национал­ните цветове на Фран­ция — синьо, бяло и чер­вено. Тялото му е черно, а цифер­б­латът — тъм­носин.

Темата за опаз­ването на окол­ната среда и предот­в­ратяването на климатич­ното затоп­ляне беше определена от Фран­ция като една от основ­ните на срещата.

Дис­кусиите по нея се водеха на фона на големи гор­ски пожари в Бразилия, Боливия, Параг­вай и Перу. От бразил­с­кия Национален инс­титут за кос­мически изс­лед­вания (Inpe) съоб­щават, че през пър­вите седем месеца на годината над 1,86 млн. хек­тара амазон­ски екваториални гори, раз­положени на територията на най-голямата южноамерикан­ска страна, са били унищожени от пожари.