НАТО не дава отговор на руското предложение за мораториум за ракетите

НАТО не дава отговор на руското предложение за мораториум за ракетите

Лавров: Москва няма да убеждава Китай да се присъедини към преговорите

Мос­ква пред­ложи на страните от НАТО колек­тивно да се присъединят към мораториума върху раз­полагането на ракети със среден и малък обсег, но засега отговор няма, заяви вчера рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров. Той говори по случай началото на новата учебна година пред студенти и преподаватели от Мос­ков­с­кия дър­жавен инс­титут по меж­дународни отношения и Дип­ломатичес­ката академия към минис­тер­с­т­вото, предаде ТАСС.

САЩ изп­роб­ваха вече наземно базирана ракета със среден обсег, изпол­з­вайки пус­кова “установка, която винаги са пред­с­тавяли като способна да изс­т­релва един­с­т­вено противоракети“, каза той. Дейс­т­вията на Щатите според Лав­ров показ­ват, че Вашин­г­тон няма намерение да се връща в Договора за лик­видиране на ракетите със среден и малък обсег (ДРСМО).

Русия няма намерение да убеж­дава Китай да се присъедини към преговорите във връзка със ситуацията около ДРСМО, което е главно пред­варително условие за начало на такива преговори според Вашин­г­тон. “Ако САЩ получат съг­ласие от КНР, тогава ще сме готови да раз­говаряме. Но да караме Пекин, без той да желае, според мен не е много корек­тно“, посочи рус­кият минис­тър.

Мос­ква все още не е получила ясна реак­ция от Вашин­г­тон по повод рус­кото пред­ложение за продъл­жаване на новия договор СТАРТ за сък­ращаване на стратегичес­ките нападателни оръжия. Той изтича през фев­руари идната година и съд­бата му е под въп­рос, заяви Сер­гей Лав­ров. “Все още обаче работим по въп­роса“, уточни той. Мос­ква и Вашин­г­тон под­писаха новия СТАРТ през 2010 г. с въз­мож­ност за продъл­жаване с 5 години след изтичането му. На 31 юли т. г. съвет­никът на Белия дом по национал­ната сигур­ност Джон Бол­тън заяви, че договорът едва ли ще бъде продъл­жен. По думите му обаче правител­с­т­вото във Вашин­г­тон още не е взела решение.

Мос­ква привет­с­тва изяв­ленията на френ­с­кия президент Еманюел Мак­рон, че е необ­ходима обща работа, в която да бъдат включени Русия, Китай и други водещи дър­жави в днеш­ния свят, отбеляза рус­кият вън­шен минис­тър. Но глав­ното според него е тези инициативи “да бъдат въп­лъщавани в прак­тически дела, да помагат за установяване на рав­ноп­равен, насочен към кон­к­ретни договорености диалог въз основа на взаим­ното зачитане, на кон­сен­сус­ната кул­тура“. Миналата сед­мица Мак­рон заяви пред френ­ски пос­ланици в чуж­бина, че трябва да бъде раз­ширен диалогът и укрепени — отношенията с Русия. Той посочи, че пар­т­ньор­с­т­вото с Мос­ква е необ­ходимо с цел изг­раж­дане на нова архитек­тура на доверие и сигур­ност в Европа.