„Независимая газета“: Екипът на Зеленски започна „инвентаризация”в Украйна

„Независимая газета“: Екипът на Зеленски започна „инвентаризация”в Украйна

Президентът се кани да реформира цялата система за държавно управление

Екипът на новия украин­ски президент Володимир Зелен­ски започна да инвен­таризира страната. В Украйна се планират десетки реформи и проекти за икономически рас­теж, се казва в комен­тар от рус­кия в. “Независимая газета“. След пър­вите си 100 дни на поста Зелен­ски едва тази сед­мица се залови истин­ски за работа. В понедел­ник той събра в своя офис целия нов управ­ляващ екип. Днев­ният ред включ­ваше планове и задачи, чието обсъж­дане би изис­к­вало по-рано месеци или няколко години, посочва изданието.

По думите на премиера Олек­сий Хон­чарук до края на годината екипът на Зелен­ски ще проведе “инвен­таризация на страната“, за да раз­бере с какви активи и ресурси раз­полага дър­жавата, кой какво кон­т­ролира и т. н. За идната година са планирани радикални реформи, а за 20212024 г. — стремителен рас­теж, заяви министър-председателят. Целта е украин­с­ката икономика да нарасне през близ­ките пет години най-малко с 40 на сто, цитира всекид­нев­никът премиера Хон­чарук. В най-близко време правител­с­т­вото ще се готви за посещение на мисия от МВФ, за трис­т­ранни преговори между Киев, Мос­ква и Брюк­сел за тран­зит на газ през Украйна, ще работи върху проек­тобю­джет за 2020 г. Същев­ременно кабинетът се кани да изпъл­нява предиз­бор­ното обещание на президента за “дър­жава в смар­т­фона“ — дигитализация на админис­т­ратив­ните услуги.

Новият ръководен екип в Украйна изг­лежда се кани да рефор­мира цялата сис­тема за дър­жавно управ­ление. Зелен­ски говори за нови прин­ципи на работа и пос­тави задача в най-близко време, до 1 януари, “да се проведе пълно кад­рово рес­тар­тиране на най-корупционните за биз­неса и граж­даните органи на дър­жав­ната власт“ — аген­циите по кадас­търа, геолож­ките проуч­вания, архитек­турата и строител­с­т­вото, окол­ната среда, сигур­ността в тран­с­порта и път­ното строител­с­тво. Президен­тът нас­тоя да му се док­ладва за раз­с­лед­ването на шум­ните коруп­ционни скан­дали от времето на неговия пред­шес­т­веник Петро Порошенко.

Новият екип пред­вижда да зат­вори ред вратички пред нелегал­ния биз­нес — да легализира нап­ример играл­ния биз­нес и добива на кех­либар. Зелен­ски смята да премахне дъл­гогодиш­ния мораториум върху покупко-продажбата на земедел­ски земи. Новият екип под­готвя и приватизация на едрите дър­жавни пред­п­риятия, дори желез­ниците. Новата власт смята за своя задача да прив­лече инвес­титори, които ще повяр­ват в Украйна, добавя вес­т­никът.