Путин и Зеленски оцениха позитивно размяната на задържани лица

Путин и Зеленски оцениха позитивно размяната на задържани лица

Русия и Украйна освободиха 70 затворници след петгодишен конфликт

Рус­кият президент Владимир Путин е имал телефонен раз­говор с украин­с­кия си колега Володимир Зелен­ски. Това съобщи прес­служ­бата на Кремъл, цитирана от ТАСС.

Двамата събесед­ници дадоха позитивна оценка на освобож­даването и предаването на задър­жани в Украйна и Русия лица. “Акцен­тирано бе преди всичко върху хуманитар­ния аспект на акцията, имащ голямо значение за нор­мализацията и озд­равяването на двус­т­ран­ните отношения“, се отбелязва в съоб­щението. В раз­говора, със­тоял се по украин­ска инициатива, Путин и Зелен­ски са се раз­б­рали за по-нататъшни кон­такти.

В своето съоб­щение за телефон­ния раз­говор с рус­кия си колега украин­с­кият президент определи със­тоялия се обмен на мнения между двамата като “първа стъпка към раз­б­локирането на диалога с Русия“.

На 7 сеп­тем­ври Русия и Украйна осъщес­т­виха без­п­рецеден­тна раз­мяна на 70 задър­жани. Самолетът с украин­ците се приземи на основ­ното киев­ско летище, където те бяха пос­рещ­нати от десетки свои близки и от президен­тът Володимир Зелен­ски. Рус­ката дър­жавна телевизия показа как раз­менените рус­наци слизат от самолета на мос­ков­с­кото летище “Внуково“.

Най-известният от раз­менените зат­вор­ници, 43-годишният режисьор Олег Сен­цов, който беше задър­жан през 2014 г. в Крим. Впос­лед­с­т­вие той беше осъден на 20 г. зат­вор за под­гот­вяне на “терорис­тични нападения“. В замяна Украйна освободи 58-годишния Володимир Цемах — бивш военен коман­дир на прорус­ките сепаратисти в Източна Украйна и ключов свидетел в раз­с­лед­ването на сваления над Украйна малай­зийски път­нически самолет, а също 52-годишния руско-украински жур­налист Кирил Вишин­ски от аген­ция “РИА Новости Украйна“, арес­туван през 2018 г. в Киев и обвинен в дър­жавна измяна в полза на Мос­ква.

Сред раз­менените украинци са също 24-та моряци, чиито кораби Русия задържа край Крим през ноем­ври м. г. при най-сериозният пряк сблъсък между двете страни в пос­лед­ните години. Според правител­с­т­вен източ­ник групата включва също двама агенти на Служ­бата за сигур­ност на Украйна (ССУ).