МААЕ: Иран инсталира по-модерни центрофуги за обогатяване на уран

Меж­дународ­ната аген­ция за атомна енер­гия (МААЕ): — органът на ООН, който кон­т­ролира ядрените дей­ности на Иран — пот­върди вчера, че Техеран инс­талира модерни цен­т­рофуги за обогатяване на уран. Чрез тези цен­т­рофуги Иран може да увеличи запасите си от обогатен уран, което е нов етап в намаляването на иран­с­ките ангажименти по ядрената сделка.

Иран е инс­талирал или е в процес на инс­талиране в обекта за обогатяване на уран в Натанз 22 цен­т­рофуги от типа IR-4, една от типа IR-5, 30 от типа IR-6 и три модела IR-6s, се казва в изяв­ление на говорител на МААЕ. Кон­с­татациите в него са въз основа на провер­ките, извър­шени от инс­пек­тори на аген­цията на място. В събота Иран обяви в детайли нови мерки за намаляване на ангажимен­тите по иран­с­ката ядрена сделка, но ще продължи да раз­решава дос­тъп на инс­пек­тори на ООН, които следят ядрената му прог­рама. В неделя времен­ният дирек­тор на МААЕ Кор­нел Феруца посети Техеран, където се срещна с иран­ски пред­с­тавители.

Според споразумението за иран­с­ката ядрена прог­рама от 2015 г. Иран има раз­решение на този етап да произ­вежда обогатен уран само с цен­т­рофуги първо поколение — IR-1.