Тунис се готви за предсрочни президентски избори

Тунис се готви за предсрочни президентски избори

Смъртта на президента Бежи Каид Есебси принуди избирателната комисия да изтегли вота за 15 септември

Тази сед­мица тунизий­ците отиват пред урните. Президен­т­с­ките избори са смятани за решаващо важни за страна, която се опитва да дораз­вие демок­ратич­ния си преход, като същев­ременно трябва да се справи със социално недовол­с­тво, спад на икономичес­кия рас­теж и екс­т­ремис­тки нападения, пише ДПА.

Нас­рочените за 15 сеп­тем­ври избори идват след смъртта през юли на пър­вия демок­ратично изб­ран президент Бежи Каид Есебси. Той беше въз­п­риеман като стабилизираща сила в страната. Смъртта му накара избирател­ната комисия да изтегли по-рано президен­т­с­ките избори, които пър­воначално тряб­ваше да се със­тоят през ноем­ври. Това означава, че те ще се произ­ведат преди пар­ламен­тар­ните, противно на досегаш­ния график. Това решение означава, че кан­дидатите раз­полагат със съв­сем малко време да водят предиз­борна кам­пания.

В тези избори има около 7,2 млн. регис­т­рирани избиратели. От 2011 г. обаче избирател­ната актив­ност е относително ниска в обс­тановка на общес­т­вено недоверие към политичес­ката сис­тема. Загубата на доверие в пос­лед­ните години се изрази в редица протести и стачки, в които работ­ници от раз­лични сек­тори нас­тояваха за по-добро зап­лащане и по-добри условия на труд.

Тунис се бори със забавяне на икономичес­кия рас­теж, общес­т­вено недовол­с­тво, породено от въс­танието от 2011 г., свалило дъл­гогодиш­ния дик­татор Зин Ел Абидин Бен Али, и пос­лед­вали атаки от радикални бун­тов­ници. Страната е под­ложена на натиск от меж­дународ­ните кредитори, главно Меж­дународ­ния валутен фонд (МВФ), да пред­п­риеме драс­тични мерки за съживяване на икономиката. МВФ, който през 2016 г. одобри 4-годишен заем за Тунис за около 2,8 млрд. долара, заяв, че икономиката на Тунис се е подоб­рила в срав­нение с 2017 г. Тунис обаче все още трябва да понижи данъч­ния и вън­ш­нотър­гов­с­кия си дефицит и да намали инф­лацията.

Измежду 26-те кан­дидати за президент, сред тези с по-големи шан­сове имат ислямисти, левичари и един под­дръж­ник на стария режим. Ислямис­т­кото движение “Ан Нахда“ (“Въз­раж­дане“) за пръв път издигна кан­дидат за президент — зам.-лидера си Абдел­фатах Мору. Това кон­сер­вативно движение беше заб­ранено при управ­лението на Бен Али, но сега е втора пар­ламен­тарна сила. Победа на 71-годишния Мору би раз­т­ревожила няколко политически фор­мации. Очаква се те да сключат силни съюзи за пар­ламен­тар­ните избори през октом­ври, за да поп­речат на “Ан Нахда“ да кон­т­ролира и президен­т­с­т­вото, и пар­ламента.

Премиерът Юсеф Шахед, който встъпи в длъж­ност през август 2016 г., също е в над­п­реварата за дър­жавен глава. На 43 години той е един от най-младите кан­дидати. Под­к­репян е от пар­тията “Тахия Тунес“, която той съз­даде миналата година, след като напусна президен­т­с­ката пар­тия.