Медведев: “Единна Русия“ запазва лидерски позиции и е водеща политическа сила в страната

Медведев: “Единна Русия“ запазва лидерски позиции и е водеща политическа сила в страната

Независими кан­дидати получават 26 места в град­с­кия пар­ламент на Мос­ква

Рус­кият министър-председателят Дмит­рий Мед­ведев вчера посети цен­т­рал­ния пар­тиен щаб на пар­тията , за да нап­рави пред­варителна рав­нос­метка на недел­ните мес­тни избори. “Единна Русия“ запазва лидер­с­ките си качес­тва и остава водеща политическа сила в страната ни, заяви рус­кият премиер, цитилан от “Росийс­кая газета“.

Във всич­ките 85 субекта на Рус­ката федерация се със­тояха общо 6015 избори на раз­лични нива за близо 47 000 изборни длъж­ности, припомня “Аргументи и факти“. Шес­т­най­сет региона гласуваха за губер­натори, 13 — за мес­тни пар­ламенти, 22 админис­т­ративни цен­търа — за нов със­тав на град­с­ката управа, а три регионални столици — за кметове. Освен това четири едноман­датни окръга избираха допъл­нително свои пред­с­тавители във федерал­ния пар­ламент.

Сериозни нарушения не са регис­т­рирани и в никоя от сек­циите вотът не е приз­нат за невалиден, заяви след зак­риването им пред­седател­ката на рус­ката ЦИК Елла Пам­филова. Всички кан­дидати на властта печелят губер­натор­с­ките избори в пър­вия тур, сочи оценка на “Ведомости“. Източ­ници на “Комер­сант“ също не очак­ват втори турове в регионите, избирали губер­натори. Според изданието това означава “успех за президен­т­с­ката админис­т­рация в срав­нение с миналогодиш­ната кам­пания, когато имаше четири втори тура и никой от тях не завърши с победа за кан­дидата на властта“. Резул­татът от изборите за повечето мес­тни пар­ламенти ще стане ясен едва след преб­рояването в едноман­дат­ните окръзи, но Анд­рей Тур­чак от ръковод­с­т­вото на “Единна Русия“ вече поз­д­рави своите съпар­тийци по случай победата нав­сякъде, освен в далекоиз­точ­ния Хабаровск, добавя “Комер­сант“.

“Единна Русия“, която под­к­репя рус­кия президент Владимир Путин е изгубила около една трета от мес­тата си в мос­ков­с­ката дума, съоб­щава рус­ката аген­ция РИА “Новости“, цитирана от Рой­терс. Според данни от вота в Мос­ква, цитирани от аген­цията, “Единна Русия“ както изг­лежда е изгубила около една трета от кон­т­ролираните преди това от нея места в столицата. Пар­тията вероятно ще кон­т­ролира 26 места от 45 места в мос­ков­с­ката Дума, което е дос­татъчно, за да запази тя мнозин­с­т­вото си. На изборите през 2014 г. пар­тията обаче се справи по-добре и спечели 28 места. Още 10 места бяха спечелени тогава от кан­дидати, които се явиха като независими, но които под­к­репяха “Единна Русия“.

Пред­седателят на столич­ната избирателна комисия Вален­тин Гор­бунов заяви, че актив­ността на избори в Мос­ква е била 21,77 процента. В 13 от 45-те избирателни окръга печелят кан­дидати на Комунис­тичес­ката пар­тия на Рус­ката федерация, в 3 окръга — пред­с­тавители на извън­пар­ламен­тар­ната опозиционна пар­тия “Яблоко“, в още 3 — кан­дидати на пар­тия “Справед­лива Русия“. Останалите места получават независими, посочи Гор­бунов.