Китай и Русия увеличават стокообмена до 200 млрд. долара

Китай и Русия планират да под­пишат документ за съв­мес­тно раз­работ­ване на мерки за увеличаване на стокооб­мена до 200 млрд. долара към 2024 г. при официал­ното посещение на китайс­кия премиер Ли Къцян в Русия на 1618 сеп­тем­ври, предаде ТАСС.

След като стокооб­менът дос­тигна 100 млрд. долара миналата година, планираме до 2024 г. да увеличим показателя до 200 млрд. долара, посочи пред­с­тавител на китайс­кото вън­шно минис­тер­с­тво.

Ли Къцян ще посети Русия за учас­тие в редовна среща на правител­с­т­вените ръководители на двете страни по покана на рус­кия си колега Дмит­рий Мед­ведев.