Австрийците гласуваха на предсрочни избори за парламент

Австрийците гласуваха на предсрочни избори за парламент

Фаворит е Партията на свободата на бившия канцлер Себастиан Курц

В Авс­т­рия вчера бяха произ­ведени пред­с­рочни пар­ламен­тарни избори, до които се стигна, след като коалиционно правител­с­тво на дяс­ната Авс­т­рийска народна пар­тия (АНП) на Себас­тиан Курц и край­нодяс­ната Авс­т­рийска пар­тия на свободата (АПС) се раз­падна заради коруп­ционен скан­дал, в който беше замесена АПС, пише АФП.

След 134-дневна ожес­точена предиз­борна кам­пания пред избирател­ните урни имат право да зас­танат 6 400 000 авс­т­рийски граж­дани, които да посочат коя от пар­тиите е спечелила тях­ното доверие. Авс­т­рия има пропор­ционална избирателна сис­тема. Курц и неговата пар­тия се очер­тават фаворити на изборите, но според допит­ванията никоя пар­тия няма да събере абсолютно мнозин­с­тво. Социолозите отреж­дат 3335 процента на пар­тията на Курц, което е с 2,5 на сто повече в срав­нение с вота отп­реди две години. Социал­демок­ратите се очер­тава да получат 23 процента. Според прог­нозите край­ната дес­ница ще се класира трета.

Анализатори пред­виж­дат няколко сценария за със­тавяне на правител­с­тво. Пър­вият е пов­торение на коалицията, която се раз­падна тази пролет между дес­ницата на Курц и край­ната дес­ница на Нор­берт Хофер. Вторият е за връщане на стария цен­т­рис­тки тан­дем между дес­ницата на Курц и социал­демок­ратите. Този управ­лен­ски модел е прилаган в Авс­т­рия в течение на 44 години след Втората световна война. Според трети сценарий Курц може да пред­почете за първи път да със­тави трипар­тийна управ­ляваща коалиция с либералите от пар­тия Неос и със Зелените. Според чет­върти сценарий, ако левите и край­ната дес­ница пос­тиг­нат по-добри резул­тати от очак­ваното на изборите, теоретично те биха могли да фор­мират коалиция без кон­сер­ваторите на Курц. АСП вече управ­лява съв­мес­тно с АПС в източ­ната провин­ция Бур­ген­ланд, на унгар­с­ката граница. Себас­тиан Курц предуп­реди за тази “опас­ност“, за да мобилизира своя елек­торат.

Ако в Авс­т­рия след тези избори не бъде със­тавено жиз­нес­пособно правител­с­тво, не може да се изк­лючи и вариан­тът за нови избори. Себас­тиан Курц намекна също, че би могъл да внесе в пар­ламента проект за правител­с­тво на мал­цин­с­т­вото, включ­ващо видни лич­ности от граж­дан­с­кото общес­тво и пред­с­тавители на АНП. Но опозицията вече отвърна, че няма да под­к­репи такава изпъл­нителна власт, невиж­дана в Авс­т­рия досега. Освен това всяко ново правител­с­тво трябва да бъде наз­начено от президента на страната — либерал­ния екоак­тивист Алек­сан­дър ван дер Белен, чието влияние може да натежи в полза на съюз между Себас­тиан Курц и Зелените.