Румен Радев от трибуната на ООН: Нужни са мир и устойчиво развитие в целия свят

Румен Радев от трибуната на ООН: Нужни са мир и устойчиво развитие в целия свят

Дър­жав­ният глава призова страните-членки да работят за утвър­ж­даването на ООН като водещ фак­тор за укреп­ване на мира, предот­в­ратяването на кон­ф­ликти и бор­бата с тероризма

 

Днес повече от всякога трябва да защитим основаната на правила сис­тема на многос­т­ран­ната дип­ломация, в цен­търа на която е Организацията на обединените нации. Това заяви дър­жав­ният глава Румен Радев в изказ­ването си пред Общото съб­рание на ООН.

Президен­тът изрази под­к­репата на Бъл­гария за „значимата и нав­ременна инициатива на Гер­мания и Фран­ция за съз­даване на Алианс за мул­тилатерализъм – мрежа от сходно мис­лещи нации, работещи за засил­ване на ефек­тив­ните многос­т­ранни под­ходи към глобал­ните въп­роси чрез ООН“. Според Румен Радев тази инициатива цели пос­тигане на устой­чиво раз­витие нав­сякъде в света.

По думите на президента ООН раз­полага с уникално раз­нооб­разие от инс­т­рументи за пос­ред­ничес­тво, предот­в­ратяване на кон­ф­ликти, мироопаз­ване и укреп­ване на мира. Затова Бъл­гария привет­с­тва ангажимента на генерал­ния сек­ретар за раз­виване на дип­ломация за мир и има готов­ност да под­к­репя неговите усилия за засил­ване на ролята на пос­ред­ничес­т­вото при предот­в­ратяване на кон­ф­ликти, както е заложено в инициативата Дейс­т­вие за мироопаз­ване.

Дър­жав­ният глава отк­рои меж­дународ­ния тероризъм и насил­с­т­вения екс­т­ремизъм като фак­тори, които продъл­жават да оказ­ват

значителна зап­лаха за меж­дународ­ния мир и сигур­ност, човеш­ките права и устой­чивото раз­витие.

Меж­дународ­ната общ­ност следва да увеличи усилията за засил­ване на сът­руд­ничес­т­вото в областта на кон­т­ратероризма чрез под­к­репа за ООН като ключов фак­тор в тази сфера“, призова Румен Радев. И добави, че за съжаление, през пос­лед­ната година меж­дународ­ната общ­ност не е пос­тиг­нала пробив при раз­решаването на нито един значим кон­ф­ликт по света.

Обявената военна победа над т.нар. халифат на „Ислям­ска дър­жава“ миналия март не бе дос­татъчна, за да донесе мир на раз­дирания от войни регион на Близ­кия Изток. Меж­дународ­ната общ­ност трябва да остане бдителна, тъй като зап­лахата от тероризъм под раз­лични форми все още същес­т­вува“, заяви президен­тът.

Румен Радев под­черта, че намирането на политическо решение на кон­ф­ликта в Сирия е от особено значение за стабил­ността и сигур­ността в региона и отвъд него и призова за всеобщо прек­ратяване на сраженията и защита на цивил­ното население. По думите му това изис­ква да бъде осигурен дос­тъп на хуманитарна помощ до всички части на страната, както и да се положи началото на политически процес под егидата на ООН за пос­тигането на мирен и всеоб­х­ватен политически преход. Устой­чиво политическо решение трябва да бъде намерено само чрез ръководен от сирийс­кия народ политически процес.

Дър­жав­ният глава заяви, че кризата в Либия няма военно решение и Бъл­гария ще продължи да под­к­репя под­новяването на водения от ООН процес на пос­ред­ничес­тво и под­готовка на пар­ламен­тарни и президен­т­ски избори. Стабилизирането на Либия е от огромно значение както за регионал­ната сигур­ност, така и за справянето с потока от бежанци в Средизем­номор­с­кия регион.

В изказ­ването си на форума президен­тът Радев пот­върди под­к­репата на Бъл­гария за усилията за въз­с­тановяване на диалога за мир между Израел и Палес­тина, включително усилията на Квар­тета за Близ­коиз­точ­ния мирен процес. „Раз­решаване на въп­роса пос­ред­с­т­вом същес­т­вуването на две дър­жави е

един­с­т­веният път към устой­чив мир.

Хуманитар­ната ситуация в Газа предиз­виква голямо без­покойс­тво. Този въп­рос трябва да продължи да бъде приоритет на ООН и меж­дународ­ната общ­ност“, заяви дър­жав­ният глава.

Вече повече от пет години изминаха от началото на кон­ф­ликта в Украйна. Въп­реки спорадич­ните примирия, ситуацията в Източна Украйна остава крайно несигурна“, заяви Румен Радев и призова за мирно раз­решаване на кризата. Президен­тът определи като знак на надежда взаим­ната раз­мяна на задър­жани и под­черта необ­ходимостта от изпъл­нение в пълна степен на взаимно одоб­рения Пакет от мерки, приет с резолюция 2202 (2015) на Съвета за сигур­ност на ООН, както и зачитане на примирието, оттег­ляне на теж­кото въоръжение и осигуряването на без­п­репят­с­т­вен дос­тъп на Специал­ната наб­людателна мисия на ОССЕ до всички обекти на двете страни в кон­ф­ликта.

Решението на Иран да прек­рати изпъл­нението на някои свои задъл­жения, произ­тичащи от Съв­мес­т­ния всеоб­х­ватен план за дейс­т­вие по иран­с­ката ядрена прог­рама, е причина за дъл­бока заг­риженост, отбеляза дър­жав­ният глава и призова за зачитане на тази договореност и дип­ломатически кон­такти за намаляване на нап­режението. „Ролята на Иран в региона, както и неговата балис­тична прог­рама, следва да се раз­г­леж­дат отделно от Съв­мес­т­ния всеоб­х­ватен план за дейс­т­вие по иран­с­ката ядрена прог­рама“, заяви президен­тът. Румен Радев отк­рои и повишаването на нап­режението в Пер­сийс­кия залив, което изис­ква да бъде даден приоритет на мер­ките за намаляване на нап­режението с оглед предот­в­ратяване на по-нататъшни инциденти.

Президен­тът припомни и че през 2020 г. ще бъде отбелязана 50-ата годиш­нина от влизането в сила на Договора за нераз­п­рос­т­ранение на ядреното оръжие, като меж­дународ­ната общ­ност следва да препот­върди своя ангажимент към него като крайъгълен камък на режима за ядрено нераз­п­рос­т­ранение.

Пред учас­т­ниците в Общото съб­рание Румен Радев под­черта и

пос­ледовател­ната под­к­репа на Бъл­гария за интег­рацията на съседите ни от Запад­ните Бал­кани в Европейс­кия съюз.

Този процес е инвес­тиция в регионал­ната стабил­ност и изис­ква активно изг­раж­дане на доб­росъсед­ски отношения.

Необ­ходимо е спешно да се ускори прог­ресът към пос­тигането на целите на устой­чивото раз­витие, заяви още Румен Радев. Човечес­т­вото се сблъс­ква с все по-бързо задъл­бочаващите се отрицателни пос­лед­с­т­вия от неп­рекъс­нато нарас­т­ващата свръхупот­реба на природ­ните ресурси и масовата урбанизация. Резул­татът от редица човешки дей­ности е необ­ратимото замър­сяване на окол­ната среда, намаляването на биораз­нооб­разието и зас­т­рашаването на крех­ките екосис­теми, посочи Румен Радев.

Като член на Съвета по правата на човека, Бъл­гария се ангажира да осигури приоб­щаващо образование на децата с увреж­дания, което е същес­т­вен инс­т­румент за целия процес на социално включ­ване. В един свят, зад­виж­ван от инфор­мацията и комуникацион­ните тех­нологии, Бъл­гария отдава специално значение на въз­мож­нос­тите, които образованието пред­лага, под­черта още в изказ­ването си пред Общото съб­рание на ООН президен­тът Румен Радев.