Ватикана може да одобри женени мъже да стават свещеници, а жените - дякони

Ватикана може да одобри женени мъже да стават свещеници, а жените - дякони

Католичес­ките епис­копи от Амазония призоваха за ръкополагането на женени мъже като свещеници за справяне с недос­тига на духов­ници в региона, влизайки в противоречие с веков­ната традиция на Римокатоличес­ката цър­ква, предаде АП.

Мнозин­с­т­вото от 180 епис­копи от 9 амазон­ски страни призоваха също Ватикана да под­нови дебата за ръкополагане на жени като дякони.

Пред­ложенията се съдър­жат във финал­ния документ, одоб­рен в края на 3-седмичния синод за Амазония, свикан от папа Фран­циск.

Докумен­тът призовава също за съз­даването на нов “амазон­ски обред“, който да отразява духов­ността, кул­турите и нуж­дите на вяр­ващите в Амазония.

Папа Фран­циск каза на епис­копите след гласуването, че ще възоб­нови работата на комисия от 2016 г., която проуч­ваше въп­роса за ръкополагане на жени дякони, и че планира да под­готви въз основа на тех­ните препоръки соб­с­т­вен документ до края на 2019 г., който ще реши дали женените свещеници в крайна сметка ще станат реал­ност в Амазония.

Някои кон­сер­ватори и традиционалисти обвиниха организаторите на синода, дори самия папа, в ерес.

Въз­мущението намери израз миналата сед­мица, когато 3 статуи на корен­ното население на Амазония, изоб­разяващи гола бременна жена, бяха отк­рад­нати от храм на територията на Ватикана и хвър­лени в р. Тибър.