Себастиан Пинера слага край на извънредното положение в Чили

Себастиан Пинера слага край на извънредното положение в Чили

Чилийс­кият президент Себас­тиан Пинера пот­върди решението за отмяна на извън­ред­ното положение в столицата и другите региони на страната, предаде ТАСС.

“Президен­тът Себас­тиан Пинера под­писа всички необ­ходими укази за отмяната от 00:00 часа мес­тно време на 28 октом­ври на извън­ред­ното положение във всички региони и общини, в които бе въведено“, съобщи президен­т­с­ката админис­т­рация.

На 14 октом­ври в столицата Сан­тяго започ­наха протести, преминали в без­редици и сблъсъци с полицията, след като цената на билета за мет­рото бе повишена средно с 30 песо (0,04 долара) до мак­симума от 850 песо (1,2 долара).

Без­редиците след това обх­ванаха и други градове. Пинера обяви извън­редно положение и комен­дан­т­ски час в столицата и редица други градове. Президен­тът също така отмени повишението на цените на билетите за общес­т­вения тран­с­порт.

По-рано миналата сед­мица дър­жав­ният глава обяви редица мерки за социално под­помагане на населението, включително увеличаване на пен­сиите и намаляване на тарифите за елек­т­роенер­гията.

Това стана, след като около 1 млн. души учас­т­ваха в мирна демон­с­т­рация в Сан­тяго в петък и поис­каха радикални реформи в страната.

Протести се провеж­даха и в големите градове в Чили, сред които Вал­парайсо, Пунта Аренас и Вина дел Мар.