Белгийска АЕЦ е понесла тежки щети заради саботаж през 2014 г.

Бел­гийс­ката АЕЦ “Дул“ е понесла тежки щети заради саботаж, съоб­щават мес­тни медии. Пет години след събитията все още извър­шителят не е установен.

За първи път сега се уточ­нява, че през 2014 г. умиш­лено някой е предиз­викал изтичането на 65 т смазка за един от четирите ядрени реак­тора в цен­т­ралата. Реак­торът е работил извес­тно време без дос­татъчно масло и това е довело до щети за над 100 млн. евро. Пър­воначално прокуратурата е раз­с­лед­вала терорис­тични дейс­т­вия, а по-късно е преценила, че вероятно става дума за вредител­с­тво. Допълва се, че в месеците преди този случай са били установени още два умиш­лени опита за осуетяване на работата на том­ната цен­т­рала.

През 2015 г. бе съоб­щено, че бел­гийс­ката терорис­тична клетка, ударила Париж, е под­гот­вяла удар по европейска ядрена цен­т­рала и вероятно по бел­гийска АЕЦ. Допъл­ваше се, че служители в бел­гийс­ките АЕЦ са били увол­нени, след като са били заподоз­рени в радикализация. В днеш­ните съоб­щения се отбелязва, че заподоз­реният за източ­ването на смазоч­ната теч­ност изг­лежда е бил служител в цен­т­ралата с дос­тъп до машин­ната зала.

Бел­гия раз­полага с две атомни цен­т­рали с общо 7 реак­тора, изг­радени през 70-те години на 20 в. Повечето от реак­торите сега са спрени заради раз­лични опасения, свър­зани със сигур­ността.