Си Цзинпин обещава да увеличава приемането на чужди инвестиции

Си Цзинпин обещава да увеличава приемането на чужди инвестиции

Макрон призова Китай да ускори отварянето на своите пазари

Президен­тът Си Цзин­пин обеща повече стъпки за пос­тепенно отваряне на китайс­ките пазари за чуж­дес­т­ранни инвес­тиции, но без да пред­ложи кон­к­ретни нови инициативи за облек­чаване на тър­гов­с­кото нап­режение със САЩ и с Европа, съоб­щава БНР.

Си Цзин­пин говори във втор­ник в Шан­хай при отк­риването на второто меж­дународно изложение за внос в Китай. Самото изложение има за цел да успокои тър­гов­с­ките пар­т­ньори на Пекин, като азиат­с­ката страна демон­с­т­рира своя обширен и раз­рас­т­ващ се пазар за внос. Китай стар­тира пър­вото си изложение за внос през миналия ноем­ври, за да популяризира страната като купувач на стоки от целия свят.

В речта Си обеща да “раз­шири отварянето на пазара“ и да продължи нап­ред с обещанията за намаляване на ограниченията върху чуж­дес­т­ран­ните инвес­тиции. В тази връзка Пекин вече намали тарифите и облекчи други ограничения за внос, но никоя от тези стъпки не успя да намали оплак­ванията на САЩ, Европа и на други дър­жави относно същес­т­вуващите в Китай ограничения за чуж­дес­т­ран­ните ком­пании.

Раз­лич­ните биз­нес групи привет­с­т­ват по-големите дос­тъпи до китайс­ките пот­ребители, но са разочаровани от бав­ния им темп.

Френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон, присъс­т­ващ на изложението, призова Китай да ускори отварянето на своите пазари.

Мак­рон и Си Цзин­пин ще под­пишат договор, който съдържа фор­мулировка за “необ­ратимостта“ на Париж­кото споразумение за климата. Това съобщи служител във френ­с­кото президен­т­с­тво, който съп­ровожда Мак­рон на официал­ното му посещение в Китай.

Пред репор­тери в Шан­хай пожелалият аноним­ност служител изрази съжаление по повод решението на САЩ да се оттег­лят от споразумението за борба с климатич­ните промени. “Съжаляваме за това, но това засилва значението на френско-китайското сът­руд­ничес­тво за климата и биораз­нооб­разието“, каза той.