“Хизбула“ отказва отстъпки в преговорите за нов ливански кабинет

В Ливан продъл­жават да бук­суват политичес­ките преговори за със­тавяне на ново правител­с­тво, тъй като влиятел­ното шиит­ско движение “Хиз­була“ е заявило, че няма да допусне да го принудят към ком­п­ромиси, предаде Рой­терс.

На среща между премиера в оставка Саад Харири и високопос­тавени пред­с­тавители на “Хиз­була“ и шиит­с­кия му съюз­ник движението “Амал“ не е бил пос­тиг­нат пробив към сфор­мирането на новия кабинет, казаха трима високопос­тавени източ­ници. “Кризата се задъл­бочава“, казал близък до Харири източ­ник, а друг източ­ник, близък до “Хиз­була“ и “Амал“ заявил, че “нищо не се е променило, пътят е напълно блокиран“.

Харири подаде оставка на 29 октом­ври сред без­п­рецеден­тни масови протести срещу бед­ността, без­работицата и лип­сата на основни услуги като елек­т­роподаване. Той поиска екс­пер­тно правител­с­тво, докато “Хиз­була“, “Амал“ и хрис­тиян­с­кото Свободно пат­риотично движение искат кабинет, в който има и тех­нок­рати, и политици. Според Харири обаче такъв смесен кабинет от екс­перти и политици няма да може да получи западна помощ и освен това ще раз­г­неви протес­тиращите, които искат смяна на лицата в дър­жав­ното управ­ление.