Раздалечаването на силите в Източна Украйна е приключило

Раздалечаването на силите в Източна Украйна е приключило

Владимир Путин и Ангела Меркел са съгласили, че Украйна трябва да даде на Донбас специален статут

Пред­с­тавители на украин­с­ките правител­с­т­вени сили и на прорус­ките сепаратисти обявиха днес, че двете страни са прик­лючили изтег­лянето си от линията на съп­рикос­новение в Източна Украйна, предаде АП.

Започ­налото в събота раз­далечаване на вой­ници и оръжия в района на населеното място Пет­рив­ске бе пос­лед­вано от изтег­ляния и в други части по фрон­товата линия, на която под­к­репяните от Русия сепаратисти се сражават с украин­с­ката армия над 5 г. Раз­далечаването на силите в Източна Украйна е смятано за важна стъпка към организирането на среща на върха между Русия и Украйна и пос­ред­ниците Гер­мания и Фран­ция с цел прек­ратяване на кон­ф­ликта. Юрий Ушаков, съвет­ник по меж­дународ­ните въп­роси на рус­кия президент Владимир Путин, каза по-рано вчера, че такава среща може да се със­тои преди края на годината, но не посочи дата.

Рус­кият президент Владимир Путин и гер­ман­с­кият кан­ц­лер Ангела Мер­кел обсъдиха по телефона уреж­дането на украин­с­ката ситуация. Двамата лидери са отбелязали важ­ността на мер­ките за уреж­дане на кон­ф­ликта, пред­видени в мин­с­ките и други договорености, и са пот­вър­дили наг­ласата си за по-голяма коор­динация на усилията на Русия и Гер­мания в нор­ман­д­с­кия фор­мат за Украйна, съобщи прес­служ­бата на Кремъл. В цен­търа на раз­говора е била и темата за под­готовка на среща на върха в нор­ман­д­ски фор­мат, допълни зам.-говорителят на гер­ман­с­кото правител­с­тво Улрике Демер. Путин и Мер­кел са се съг­ласили, че Украйна трябва да даде на Дон­бас специален статут, заложен в украин­с­кия закон, посочва Кремъл, цитиран от Рой­терс. Пос­тигане на съг­ласие по въп­роса за този статут би бил стъпка нап­ред към организиране на четирис­т­ран­ната среща на върха в нор­ман­д­ски фор­мат за Украйна, отбелязва Рой­терс.

Миналия месец украин­с­кият президент Володимр Зелен­ски каза, че Киев се е съг­ласил да даде на Дон­бас специален статут и да поз­воли да се проведат там мес­тни избори. Но пред опас­ността от улични протести на сънарод­ниците си, обвинили го, че се под­дава на натиск от Мос­ква, Зелен­ски по-късно каза, че изборите не трябва да бъдат произ­ведени под зап­лаха и трябва да бъдат в съот­вет­с­т­вие с украин­с­кия закон.

В телефон­ния раз­говор Путин и Мер­кел са обсъдили и въп­роса за бъдещия тран­зит на руски газ през територията на Украйна, поясни прес­служ­бата на Кремъл и припомни, че тази тема е обект на трис­т­ранни раз­говори, водени от Русия, Украйна и Европейс­ката комисия.