Владимир Путин разговаря по телефона с украинския си колега Володимир Зеленски

Рус­кият президент Владимир Путин и украин­с­кият му колега Володимир Зелен­ски раз­говаряха в понедел­ник по телефона преди пър­вата си среща след­ващия месец, предаде АП.

В изяв­ления от Кремъл и от кан­целарията на Зелен­ски се казва, че двамата лидери са обсъдили преговорите между Русия, Украйна и ЕС Русия да продължи да дос­тавя газ на европейски клиенти по тръбоп­роводи, минаващи през Украйна. Заради спор през 2009 г. в множес­тво европейски страни имаше недос­тиг на газ пос­ред зима.

От кан­целарията на Зелен­ски отбелязаха също, че украин­с­кият президент е нас­тоял Мос­ква да върне документи от трите украин­ски военни кораба, задър­жани от Русия през 2018 г. и вър­нати на Украйна миналата сед­мица. В изяв­ленията не се споменава планираната за 9 декем­ври в Париж среща с лидерите на Фран­ция и Гер­мания. Целта на тази среща е да се реши кон­ф­лик­тът между украин­с­ките сили и под­к­репяните от Русия сепаратис­тки бун­тов­ници в Източна Украйна.