Минималнта заплата на чиновник в Турция става 600 евро, а пенсията поне 400 евро

Минимал­ната зап­лата на дър­жавен служител в Тур­ция става 600 евро, а пен­сионираните чинов­ници ще получават месечно минимум 400 евро, съоб­щава тур­с­ката час­тна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Това сочат данни на минис­тер­с­т­вото на финан­сите и дър­жав­ната хазна, цитирани от Анадол­с­ката аген­ция.

От януари за дър­жав­ните служители и пен­сионерите от дър­жав­ния сек­тор в Тур­ция влизат в сила увеличения с 4 процента.

Същев­ременно пен­сии и зап­лати ще бъдат индек­сирани с инф­лацията, която през второто полугодие на миналата година е била 6,50 процента. Над­бав­ката, която хората ще получат, е от 1,49 процента.

Така от януари дър­жав­ните служители и пен­сионери в Тур­ция ще получат въз­наг­раж­дения с увеличение от минимум 5,49 процента.

Това означава, че най-малката зап­лата на дър­жав­ните чинов­ници в страната става 4000 тур­ски лири (600 евро), а пен­сионерите от дър­жав­ния сек­тор ще получават най-малко 2661 лири (400 евро).