Али Хаменей се просълзи над ковчега на ген. Солеймани

Али Хаменей се просълзи над ковчега на ген. Солеймани

Иран събира от дарения 80 млн. долара за главата на Тръмп

Вър­хов­ният лидер на Иран аятолах Али Хаменей бе начело на траур­ната молитва в Техеран в памет на убития иран­ски генерал Касем Солей­мани при американ­ски въз­душен удар в Ирак, предаде Рой­терс.

Хаменей се помоли над ков­чезите на Солей­мани и други убити при нападението, отнело живота на високопос­тавения генерал. По време на молит­вата Хаменей силно се раз­чув­с­тва, правеше паузи и се просълзи.

Много иранци смятат Солей­мани, който бе ветеран от 8-годишната война с Ирак, за национален герой. Той бе въз­п­риеман от мнозина като втория най-могъщ човек в Иран след аятолах Хаменей.

Иран вече не се смята за обвър­зан от ангажимен­тите, поети по силата на ядреното споразумение от 2015 г., предаде телевизията в Техеран.

Иран ще продължи раз­витието на ядрената си прог­рама, без да се съоб­разява с ограниченията, пред­видени в сдел­ката — независимо дали те засягат допус­тимия брой на притежаваните цен­т­рофуги за обогатяване на уран, за рав­нището, до което може да бъде обогатяван уранът, или за ядрените изс­лед­вания и раз­вой­ната дей­ност на Ислям­с­ката репуб­лика. Сега тези решения ще зависят от тех­ничес­ките нужди на Техеран.

Техеран отбеляза, че отх­вър­лянето на ограниченията може да бъде отменено, ако Вашин­г­тон отмени наложените сан­к­ции срещу Иран.

Организатор на пог­ребението на ген. Солей­мани призова всички иранци да дарят по 1 долар, за да съберат 80-те милиона долара за главата на американ­с­кия президент Доналд Тръмп. Организаторът отп­рави призива по време на пог­ребал­ната церемония в Маш­хад.

“Ние ще дадем тези 80 млн. от нас като подарък на всеки, който донесе главата на човека, наредил убийс­т­вото на голямата фигура на нашата революция. Всеки, който донесе главата на този побър­кан с жълта коса, ще получи 80 млн. долара от името на великата иран­ска нация. Скан­дирайте, ако сте съг­ласни“, призова организаторът.