Социалистка Ан Идалго изпреварва съперниците си за кмет на Париж

Социалистка Ан Идалго изпреварва съперниците си за кмет на Париж

Родената в Испания жена вероятно се прицелва в президентския пост

Кметицата социалис­тка на Париж Ан Идалго изп­реварва значително съпер­ниците си на пър­вия тур от мес­т­ните избори във френ­с­ката столица, според анкета, съоб­щава Рой­терс.

Идалго печели 30 процента от гласовете, след­вана от кан­дидат­ката на кон­сер­ваторите Рашида Дати с 22 процента. На трето място се нарежда бив­шата минис­търка на здравеопаз­ването Аниес Бюзен, кан­дадатка на президен­т­с­ката пар­тия “Репуб­лика, нап­ред!“.

Идалго, изб­рана за град­ски съвет­ник в Париж през 2001 г., изчака тър­пеливо реда си в сян­ката на тогаваш­ния кмет-социалист Бер­т­ран Деланое, когото замени през 2014 г.

Почти неиз­вес­тна преди това в национален мащаб, за 6 години тя се наложи като влиятелна фигура в Париж, водейки политика с акцент върху окол­ната среда.

Критиците й я упрек­ват заради ярос­т­ните й кам­пании срещу замър­сяването на въз­духа от автомобилите и ней­ния авторитаризъм, а под­дръж­ниците й въз­х­валяват ней­ната решител­ност и съп­ричас­т­ност.

“Избух­лива съм — също като баща си!“, заяви още през 2013 г. жената, родена в Сан Фер­нандо, в най-южната част от Испания.

При всяко положение “зелените“ ангажименти запаз­ват мяс­тото си и във втората кам­пания за мес­т­ните избори — тя обеща на парижани нап­ример да посади “град­ски гори“ и да лик­видира 60 000 пар­коместа.

Идалго уверява, че е намалила с 25 на сто вред­ните емисии в района през 2018 г. в срав­нение с 2014 г., а против­ниците й я атакуват най-вече заради неус­пеш­ната борба с мръсотията из париж­ките улици и ръста на прес­тъп­ността.

Дали не се прицелва отсега в президен­т­с­кия пост, както нав­ремето Жак Ширак, който беше кмет на Париж, преди да оглави Френ­с­ката репуб­лика? “Тя няма желание за това“, уверява пър­вият й замес­т­ник Еманюел Грегоар.