Никой няма да може да подкопае суверенитета и достойнството на Китай

Никой няма да може да подкопае суверенитета и достойнството на Китай

Изказвания и коментари на външния министър на КНР Уан И

За пан­демията от COVID-19

Вирусът не може да победи човечес­т­вото; в крайна сметка ще над­делеем. Мина най-мрачният час. Гледайки нап­ред, можем да видим свет­лина и надежда. 

Най-важното, което можем да научим от COVID-19, е, че животът и здравето на хората в раз­лич­ните страни никога не са били тол­кова тясно свър­зани. Също така, никога не ни е ставало тол­кова ясно, че всички нации живеят в едно и също глобално селище и човечес­т­вото всъщ­ност е общ­ност с общо бъдеще.

 Вирусът не зачита граници или раси и пред­с­тав­лява предиз­викател­с­тво за всички човешки същес­тва без изк­лючения. Политичес­ката манипулация ще отвори вратички за манипулации с вируса; под­ходът „за сметка на другите“ще остави всеки от нас по-уязвим; отх­вър­лянето на науката ще поз­воли на вируса да нанесе още по-големи вреди.

 Отнемайки тол­кова много ценни животи, COVID-19 служи за знак, че страните трябва да превъз­мог­нат раз­личията в геог­рафията, расата, историята, кул­турата и социал­ната сис­тема. Трябва да работим заедно за общ­ност с общо бъдеще и да съх­раним заедно планетата Земя, един­с­т­веният дом, който имаме.

За Китайско-американски отношения

 Много е жалко, че докато коронавирусът все още вър­лува, в САЩ се раз­п­рос­т­ранява и „политически вирус“, който е готов при всяка въз­мож­ност да атакува и клевети Китай.

 Някои политици игнорираха най-основните факти и сът­вориха твърде много лъжи и кон­с­пирации срещу Китай. Кол­кото по-дълги са лъжите, тол­кова по-ниско е нрав­с­т­веното ниво на слуховете и тол­кова повече петна ще останат в историята.

 Китай и САЩ могат да спечелят от сът­руд­ничес­т­вото и да загубят от кон­ф­рон­тация. Това е най-блестящото обоб­щение, изв­лечено от раз­лични преживявания и уроци през пос­лед­ните няколко десетилетия, което двете страни трябва да приемат присърце.

 Китай няма намерение да променя, още по-малко да променя САЩ. Време е САЩ да се откажат от желанието си да променят Китай или да спрат историчес­кия поход на 1,4 милиарда китайци към модер­низацията.

 Някои политически сили в САЩ вземат китайско-американските отношения като залож­ници и изт­лас­к­ват нашите две страни на ръба на „нова студена война“. Това е опасен опит да се върне колелото на историята.

 Китай ще защитава своя суверенитет и териториална цялост, закон­ното си право на раз­витие и своето дос­тойн­с­тво и място в света, за което китайс­кият народ е работил тол­кова усилено, за да спечели.

 Китай и САЩ трябва да намерят начин за мирно съв­мес­тно същес­т­вуване и взаимоиз­годно сът­руд­ничес­тво, като демон­с­т­рират, че това е въз­можно между две дър­жави с раз­лични сис­теми и кул­тури.

Светът със сигур­ност няма да бъде същият; историята винаги се движи нап­ред. През цялата световна история човечес­т­вото нап­редва, като се бори с катас­т­рофи една след друга.

 Икономичес­ката глобализация е като огромен океан, към който тече всяка река. Не е въз­можно просто да се насочи водата в океана обратно към разединени езера. По същия начин опитите за отх­вър­ляне на глобализацията и въз­с­тановяване на протек­ционизма няма да имат бъдеще.

 COVID-19 отново показа с реални факти, че никоя дър­жава, кол­кото и силна да е, не може да се изолира от глобално предиз­викател­с­тво. Когато бед­с­т­вието предиз­виква хаос, гледането от безопасно раз­с­тояние и без­дейс­т­вието в крайна сметка ще доведат до обратна реак­ция. Соченето с пръст към другите ще нав­реди на соб­с­т­вената репутация. Самонадеяността и прех­вър­лянето на вината няма да помог­нат за решаване на соб­с­т­вените проб­леми, а още по-лошо — ще нав­реди на закон­ните права и интереси на други дър­жави.

Светът никога няма да бъде същият, а Китай никога няма да спре да върви нап­ред. След COVID-19 икономиката ни ще излезе по-силна и устой­чива, нашият народ ще стане по-единен и уверен в социализма с китайски харак­терис­тики, а нацията ни по-неудържима в своя поход към голямо под­м­ладяване.

Китайско-руски отношения

 Под ръковод­с­т­вото на президента Владимир Путин нес­ломимият руски народ ще победи вируса и великата руска нация ще излезе от предиз­викател­с­т­вото с нова сила и жиз­неност.

 Двете дър­жави се под­к­репяха и защитаваха взаимно срещу клевети и атаки, идващи от определени дър­жави. Заедно Китай и Русия изковаха неп­рев­земаема крепост срещу „политичес­кия вирус“ и демон­с­т­рираха силата на стратегичес­ката коор­динация между Китай и Русия.

Докато Китай и Русия стоят един до друг и работят в тясно сът­руд­ничес­тво, светов­ният мир и стабил­ност ще бъдат твърдо гаран­тирани, а меж­дународ­ната справед­ливост ще бъде ефек­тивно защитена.

Помощ от Китай за Европа и света

Ние китай­ците сме благодарна нация. Винаги сме готови да отк­лик­нем на актовете на приятел­с­тво и доб­рота от другите. Освен това Китай винаги е склонен и готов да помогне на другите. Когато нашите приятели са в беда никога не седим и не правим нищо.

Наясно сме, че някои политически сили неп­равилно харак­теризират намеренията ни. Но ние сме правили всичко отк­рито и имаме чиста съвест.

Нищо от това което правим с цел да помог­нем на други дър­жави в отговора на COVID-19 не пред­с­тав­лява геополитическа сметка или прес­лед­ване на икономически печалби, или пък опит за политически уловки.

С предос­тавянето на помощ имаме само една цел, а именно да спасим кол­кото се може повече животи. Китай не е спасител. Но ние се опит­ваме да бъдем приятел в нужда, иск­рен пар­т­ньор, на който да се раз­чита във времена на труд­ност.

Обс­танов­ката в Хон­конг

Делата в Хон­конг са вът­решни работи на Китай и не допус­кат никаква вън­шна намеса. Лип­сата на намеса трябва да се спазва от всички дър­жави като основна норма на меж­дународ­ните отношения.

Цен­т­рал­ното правител­с­тво е отговорно за под­дър­жането на национал­ната сигур­ност. Това важи във всяка страна. Цен­т­рал­ното правител­с­тво носи основ­ната и крайна отговор­ност за национал­ната сигур­ност във всички под­национални админис­т­ративни региони. Това е основ­ната теория и прин­цип залег­нати в основата на национал­ния суверенитет и често срещана прак­тика в страни по цял свят.

Решението на ОСНП е насочено към тясна категория актове, които сериозно зас­т­рашават национал­ната сигур­ност. Това не влияе на високата степен на автоном­ност в Хон­конг. Това не засяга правата и свободите, с които се пол­з­ват жителите на Хон­конг. И не засяга закон­ните права и интереси на чуж­дес­т­ран­ните инвес­титори в Хон­конг. Имаме всяко основание да бъдем по-уверени в бъдещето на Хон­конг. Няма нужда от без­покойс­тво. Приемането на решението ще започне законодателна процедура. Това ще подобри прав­ната сис­тема на Хон­конг и ще внесе повече стабил­ност, по-силно вър­ховен­с­тво на закона и по-добра биз­нес среда в Хон­конг. Те ще защитят основ­ния прин­цип на „една дър­жава, две сис­теми“, както и позицията на Хон­конг като глобален финан­сов, тър­гов­ски и корабоп­лавателен цен­тър.

Раз­с­лед­ване на източ­ника на вируса

По отношение на източ­ника на вируса, раз­ликата между Китай и някои американ­ски политици е тол­кова голяма, кол­кото тази между фак­тите и лъжите, между науката и пред­раз­съдъците.

Историята трябва да се пише с факти, а не да е опет­нена от лъжи. Китай е отворен за съв­мес­тни усилия на меж­дународ­ната научна общ­ност за иден­тифициране на източ­ника на вируса. Важ­ното е че трябва да бъде професионален, без­п­рис­т­рас­тен и кон­с­т­рук­тивен процес.

Процесът на иден­тифициране на източ­ника на вируса трябва да бъде свободен от политическа намеса, да зачита суверен­ното равен­с­тво на нациите и да избягва презум­п­цията за вина.

За отношенията Китай-ЕС

Китай и ЕС не са сис­темни съпер­ници. Те са всес­т­ранни стратегически пар­т­ньори.

Взаимоот­ношенията между Китай и ЕС трябва да бъдат положителен цикъл, който дава въз­мож­ност за взаимен успех, а не битка, която води до само един победител.

COVID-19 е без­п­рецеден­тна криза. Изис­ква Китай и ЕС да се издиг­нат над идеологически раз­личия, да раз­сеят самоиз­пъл­няващите се подоз­рения и да изп­ратят общо пос­лание за солидар­ност и сът­руд­ничес­тво.

Съдебни процеси и обвинения срещу Китай

Опитът за завеж­дане на несериозни съдебни дела е жалък, тъй като не се основава нито на факт, закон или меж­дународен прецедент.

Китайс­кият запис за реак­цията срещу COVID-19 е видим за цял свят, с ясна времева линия и солидни данни, които ще издър­жат теста на времето и историята.

Някои хора тър­сят така наречена „отговор­ност и обез­щетение“ от жер­тва на COVID-19 и съз­дават така наречени „доказател­с­тва“ за несериозни съдебни дела. Тези хора потъп­к­ват меж­дународ­ното вър­ховен­с­тво на закона и предават човеш­ката съвест. Тех­ните дейс­т­вия не се съот­вет­с­т­ват с факти, не след­ват разума и нямат някаква правна основа.

Днеш­ният Китай не е такъв, какъвто е бил преди сто години, нито светът е нещо подобно на това от преди век. Ако някой мисли, че може да изпол­зва нелепи съдебни дела, за да под­копае суверенитета и дос­тойн­с­т­вото на Китай или да лиши китайс­кия народ от трудно спечелените печалби, то те си меч­таят и ще донесат позор за себе си.

(следва продъл­жение)