Южният полюс се затопля по-бързо от останалата част на планетата

Южният полюс се е затоп­лил над 3 пъти повече от останалата част от света през предиш­ните 3 десетилетия, съобщи ДПА, позовавайки се на новозелан­д­ски учени.

Тем­пературата на Южния полюс се е повишила приб­лизително с 1,8 градуса по Цел­зий през предиш­ните 30 години, което е повече от 3 пъти над сред­ното за света.

Това установи екип от универ­ситета на Вик­тория в Нова Зелан­дия. Резул­татите от изс­лед­ването са пуб­ликувани в списание “Ней­чър клай­мит чейндж“.

Резул­татите оспор­ват раз­п­рос­т­раненото схващане сред специалис­тите, че Южният полюс е защитен от затоп­лянето.

Дан­ните показ­ват, че повишаването на сред­ната тем­пература е свър­зано с естес­т­вените климатични промени в тропиците, каза ръководителят на изс­лед­ването Кайл Клем.

Изг­лежда, че по-топлите тем­ператури на мор­с­ката повър­х­ност в тропиците са засилили цик­лоните в Южния Атлан­тически океан и това е улес­нило топ­лия и влажен въз­дух да се движи към вът­реш­ността на Антар­к­тида.

“Това показва колко тясно свър­зан е климатът на Антар­к­тида с непос­тоян­ния климат в тропиците“, обясни Клем.

Човеш­кият принос може да е отговорен за затоп­ляне от около 1 градус по Цел­зий през трите десетилетия според климатич­ните модели.