Макрон смени ключови министри в новото френско правителство

Макрон смени ключови министри в новото френско правителство

Френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон нап­рави промени в правител­с­т­вото. Те бяха обявени от генерал­ния сек­ретар на Елисейс­кия дворец Алекси Колер, предаде АФП.

Минис­т­рите на вън­ш­ните работи и на финан­сите, Жан-Ив Льо Дриан и Брюно Льо Мер, запазиха своя пост. Льо Мер ще дирижира прилагането на плана за въз­с­тановяване на френ­с­ката икономика след пан­демията.

Вът­реш­ния минис­тър Крис­тоф Кас­танер бе сменен на фона на обвиненията срещу полицията в брутал­ност. На негово място бе наз­начен Жералд Дар­манен, който вече е заемал минис­тер­ски пост.

Минис­тер­с­т­вото на екологич­ния и солидарен преход (на окол­ната среда) бе оглавено от Бар­бара Пим­пили. Пред­седателка на комисията за устой­чивото раз­витие към Национал­ното съб­рание, тя е била депутат от Зелените, преди да премине в редиците на пар­тията на Мак­рон “Репуб­лика, нап­ред!“.

В петък френ­с­кият президент наз­начи Жан Кас­текс за нов премиер на мяс­тото на Едуар Филип. Кас­текс отговаряше за излизането на страната от ограничител­ните мерки заради коронавируса.