Еврокомисията сключи със САЩ за 63 млн. евро договор за доставка на ремдесивир

Еврокомисията сключи със САЩ за 63 млн. евро договор за доставка на ремдесивир

В Канада разрешават използването на медикамента при определени условия

Европейс­ката комисия съобщи, че е сключила договор за 63 млн. евро с произ­водителя от САЩ на лекар­с­т­вото рем­десивир “Гилиъд“ (Gilead Sciences), за което има данни, че ускорява лечението на Ковид-19.

Договорените дози ще бъдат дос­тавени от началото на август и ще бъдат дос­татъчни за лечението на 30 000 болни. Лекар­с­т­вото ще бъде предос­тавено за лечение пър­воначално на най-тежките случаи.

Пред­вижда се ЕК да свика общес­т­вена поръчка за дос­тавка от октом­ври на допъл­нителни количес­тва. Комисията отбеляза желанието си да съг­ласува раз­п­ределението на лекар­с­т­вото в ЕС и Великоб­ритания.

В началото на юли ЕК раз­реши упот­ребата на рем­десивир в ЕС по ускорена процедура. Комисията преговаря с раз­лични произ­водители за дос­тавка на препарата. Рем­десивир е одоб­рен за приложение също в САЩ, Индия, Южна Корея и Япония.

Канада раз­реши пус­кането на пазара при само при определинш условия на рем­десивир.

Медикамен­тът се раз­решава за лечение на пациенти, които имат сериозни сим­п­томи на Ковид-19 и пнев­мония и които имат нужда от допъл­нителен кис­лород, за да могат да дишат.

Тези пациенти трябва да са на над 12 години и да тежат най-малко 40 кг. Рем­десивир ще бъде изпол­з­ван само в здрав­ните заведения, в които пациен­тите ще могат да бъдат следени отб­лизо.

Медикамен­тът пър­воначално бе раз­работен срещу ебола и е пър­вият антивирусен препарат, показал извес­тна ефикас­ност в клинично изс­лед­ване на пациенти, хос­питализирани заради Ковид-19, въп­реки че ефек­тът от него се смята за скромен.

Медикамен­тът ще бъде произ­веден в Канада от филиал на американ­с­ката лаборатория, която го е раз­работила Гилеад сайън­сис.

В Канада има 114 800 случая на зараза и над 8900 починали от Ковид-19.