САЩ изтеглят 11 900 военни от от базите си в Германия

САЩ изтеглят 11 900 военни от от базите си в Германия

Пентагонът мести европейското си командване от Щутгарт в Белгия

САЩ решиха да изтег­лят 11 900 свои военни от Гер­мания, за да раз­положат част от тях в Бел­гия и Италия, обяви шефът на Пен­тагона Марк Еспър, цитиран от ДПА.

Освен това Вашин­г­тон планира да раз­положи допъл­нителни сили в Полша и в бал­тийс­ките страни, ако бъде пос­тиг­нато споразумение с тези дър­жави за тех­ния статут, уточни минис­търът на отб­раната на САЩ.

Еспър увери, че целта на тази промяна е стратегическа и най-вече въз­пираща спрямо Русия. Минути след прес­кон­ферен­цията на шефа на Пен­тагона обаче президен­тът Доналд Тръмп обясни, че изтег­лянето се дължи на отказа на Гер­мания да “плаща повече“.

“Писна ни да ни правят на глупаци“, заяви Тръмп пред медиите. “Намаляваме нашите сили, защото те не плащат. Много е просто“, каза той.

От 34 500 военни, намиращи се сега в Гер­мания, около 6400 ще бъдат вър­нати в САЩ, а 5600 ще бъдат предис­лоцирани в други страни от НАТО, поясни Еспър.

След изтег­лянето в Гер­мания ще останат около 24 000 американ­ски военни.

Около 2000 военни ще бъдат пратени в Италия и Бел­гия.

Американ­с­ките въоръжени сили планират също да премес­тят европейс­кото си коман­д­ване от гер­ман­с­кия град Щут­гарт в Монс, Бел­гия.

Там се намира коман­д­ването на НАТО, което ще поз­воли на американ­с­кия генерал, който по традиция оглавява и двете коман­д­вания, да не пътува между 2 раз­лични страни.

Американ­с­кото коман­д­ване за Африка, което също се намира в Щут­гарт, може да се премести, но към този момент не е взето решение, каза Еспър.

Раз­положените в британ­с­ката база Мил­дън­хол 2500 военни от американ­с­ките воен­новъз­душни сили, които тряб­ваше да се премес­тят в Гер­мания, ще останат във Великоб­ритания.

Пър­вото премес­т­ване на воен­ните от Гер­мания може да стане до сед­мици.