Германските търговци на дребно очакват вълна от фалити заради карантината

Германските търговци на дребно очакват вълна от фалити заради карантината

50 000 магазина с общо над 250 000 служители са застрашени от закриване,

При удъл­жаване на лок­дауна в Гер­мания след 10 януари, което е почти сигурно, сек­торът за тър­говия на дребно се опасява, че това може да вещае края на десетки хиляди биз­неси, предаде ДПА.

“Ситуацията наис­тина е много сериозна“, предуп­реж­дава Щефан Гент, управ­ляващ дирек­тор на Гер­ман­с­ката федерация на тър­гов­ците дребно. По думите му тър­гов­ците на дребно се чув­с­т­ват като заб­равени по време на пан­демията. В писмо, изп­ратено до кан­ц­лера Ангела Мер­кел през уикенда и видяно от ДПА, тър­гов­с­ката федерация призова за някаква пер­с­пек­тива и целенасочена и ефек­тивна помощ за магазините, засег­нати от зат­варянето.

Според асоциацията до 50 000 магазина с общо над 250 000 служители са зас­т­рашени от зак­риване, ако национал­ната каран­тина бъде удъл­жена.

“Финан­совият минис­тър Олаф Шолц винаги обявява милиар­дни помощи, но всъщ­ност тази помощ не се изп­лаща, тъй като препят­с­т­вията за дос­тъп са твърде високи“, отбелязва Гент. Според Ха Де Е основ­ната цел трябва да бъде отваряне на магазините вед­нага щом здрав­ните власти кажат, че е това е умес­тно, а след това да останат отворени. “Не можем просто така да се лутаме от един лок­даун на друг“, казва Гент.

Ръководителят на Гер­ман­с­кия инс­титут за икономически изс­лед­вания Мар­сел Фрац­шер пред­вижда сериозни пос­ледици при удъл­жаване на каран­тината.

“Кол­кото по-дълго трае, тол­кова повече ком­пании ще дос­тиг­нат лимита на въз­мож­нос­тите си, тол­кова повече ще фалират“, каза той пред в. “Ауг­с­бур­гер алгемайне“. “Въп­росът сега не е дали ще дойде вълна от несъс­тоятел­ност, а кога“, предуп­реди икономичес­кият екс­перт. Той добави, че има и зап­лаха от повишена без­работица.

Гер­ман­с­ките здравни власти съоб­щиха вчера, че страната е регис­т­рирала 10 315 нови коронавирусни инфек­ции и 312 смър­тни случая през изминалите 24 часа, но уточ­ниха, че намалялото отчитане в края на новогодиш­ните праз­ници може да е изк­ривило статис­тиката. Дан­ните показ­ват големи раз­личия из страната. Като цяло инс­титутът “Роберт Кох“ регис­т­рира 139,6 активни случая на 100 000 жители. В източ­ната провин­ция Сак­сония обаче показателят е 329,7, а в север­ната провин­ция Шлезвиг-Холщайн е 77,4. Инс­титутът предуп­реди, че всички цифри могат да се променят с пос­тъп­ването на още данни. Някои провин­ции не съоб­щават данни през почив­ните дни, а и много хора може да са пред­почели да не се тес­т­ват през пос­лед­ния уикенд на колед­ните и новогодиш­ните праз­ници.

Точно преди праз­ниците, на 22 декем­ври, Гер­мания отчете степен на заразяване 197,6 — най-лош резул­тат до момента. Общо страната е регис­т­рирала 1 765 666 случая, сред които 34 272 починали и 1 381 900 излекувани.