Мислете за другите в беда, не само за пътешествия, призова папата

Мислете за другите в беда, не само за пътешествия, призова папата

Хората трябва да мис­лят отвъд след­ващите си планове за пътуване и да помис­лят колко други вероятно страдат заради пан­демията, призова след обедна молитва папа Фран­циск, цитиран от ДПА и Рой­терс.

По-добре би било хората да помис­лят как да помог­нат на най-слабите и най-онеправданите хора в общес­т­вото, каза той след традицион­ната молитва “Ангелус“, която отп­рави от Ватикан­с­ката биб­лиотека заради опасенията около коронавируса.

Във видеооб­ръщението си Фран­циск отбеляза, че е чел във вес­т­ниците за хора, пътували в чуж­бина на почивка с над 40 самолета, за да избег­нат правител­с­т­вените ограничения и зат­варянето вкъщи.

“Те не помис­лиха за тези, които си останаха у дома, за икономичес­ките проб­леми на много хора, които бяха силно ударени от лок­дауна, за бол­ните хора“, под­черта папата.

Те просто искаха да се забав­ляват, каза той и добави, че това истин­ски го натъжава.

Комен­тарите му идват, след като по света имаше опити за заобикаляне на каран­тината и праз­нуване на Нова година въп­реки раз­поред­бите за спиране на раз­п­рос­т­ранението на вируса.