По-честите пътувания на големи разстояния от дома ни правят по-щастливи от другите

По-честите пътувания на големи разстояния от дома ни правят по-щастливи от другите

Хората, които нямат тър­пение да пътуват след края на пан­демията, вече имат и научна под­к­репа за стремежите си, писа елек­т­рон­ното издание “МедикалЕк­с­п­рес“.

Изс­лед­ване на специалист от универ­ситета на щата Вашин­г­тон, пуб­ликувано в списание “Турис­тически анализи“, сочи, че хората, които пътуват редовно, са по-щастливи от хората, които изобщо не пътуват.

Бамбу Чън, преподавател в училището по турис­тически мени­дж­мънт в универ­ситета провел изс­лед­ване, за да установи защо някои хора пътуват по-често от други и дали пътуванията и опитът като туристи влияе върху щас­тието и благосъс­тоянието.

Резул­татите от изс­лед­ването му сочат, че хората, които обръщат повече внимание на турис­тическа инфор­мация и често обсъж­дат плановете си за пътуване с приятели, по-често и редовно ходят на вакан­ции от хората, които не мис­лят пос­тоянно за след­ващото си пътешес­т­вие.

“Работата, семей­ният живот и приятелите имат най-значима роля в общото описание на благосъс­тоянието, но опитът от пътешес­т­вията има малък, но значим ефект върху самооцен­ката за удов­лет­вореност от живота“, казва Чън. “Това илюс­т­рира значението на това да можеш да се откъс­неш от рутината и да опиташ нови неща“, каза той.