В Киргизстан се състояха предсрочни президентски избори и референдум

В Киргизстан се състояха предсрочни президентски избори и референдум

За фаворит е смятан бившият опозиционер Садир Жапаров

В Кир­гиз­с­тан се със­тояха пред­с­рочни президен­т­ски избори. Решението за тях бе взето от ЦИК на 24 октом­ври миналата година.

До вота се стигна след масови протести и раз­мирици, организирани от опозицията след изборите за пар­ламент, със­тояли се на 4 октом­ври. ЦИК обяви тези избори за недейс­т­вителни. А президен­тът Соорон­бай Жеен­беков обяви, че напуска поста си, защото не искал да остане в историята като президент, пролял кръвта на соб­с­т­вените си граж­дани, припомня ТАСС.

Депутатите изб­раха тогава ново правител­с­тво начело с пред­с­тавителя на опозицията Садир Жапаров, след което бе нас­рочен президен­т­с­кият вот. До тогава длъж­ността тряб­ваше да се изпъл­нява от пред­седателя на пар­ламента Канат Исаев, но той се отказа и подаде оставка и така президен­т­с­ките пъл­номощия се озоваха в ръцете на премиера Жапаров. Заради учас­тие в изборите обаче на 14 ноем­ври Жапаров се отказа от президен­т­с­ките пъл­номощия и длъж­ността бе временно поета от новия пред­седател на пар­ламента Талант Мамитов.

На изборите вчера се явиха 17 кан­дидати. За фаворит е сочен Жапаров. Той е смятан за популист. Свет­кавич­ният му въз­ход от зат­вора — където излежаваше присъда за вземане на залож­ник и откъдето бе освободен от свои привър­женици, още преди да бъде официално оневинен — до изпъл­няващ временно правомощията на президент на Кир­гиз­с­тан е пример за внезап­ните съд­бовни промени в тази бивша съвет­ска репуб­лика, смятана за най-демократичната, но и за най-нестабилната в региона.

Сред останалите претен­денти за поста е Канат Исаев, лидер на пар­тия “Кир­гиз­с­тан“ и бивш пар­ламен­тарен пред­седател.

Вчера се гласуваше и на референ­дум и жителите на страната трябва да кажат каква форма на управ­ление искат — президен­т­ска или пар­ламен­тарна репуб­лика.