Куче чака починалия си преди години стопанин на работното му място

Куче чака починалия си преди години стопанин на работното му място

Куче в Китай, срав­нявано с япон­с­кия си съб­рат Хачико, превър­нал се в сим­вол на вяр­ност и преданост, чака починалия си преди 5 години стопанин на работ­ното му място, пише в. “Дейли стар“.

Лоял­ният Да Хуан отказва да бъде осиновен и упорито продъл­жава да чака зав­ръщането на соб­с­т­веника си на пар­кинга, където е работил като охрана.

Сим­патич­ното куче бяга от доб­ронамерените съседи, които се опит­ват да го хванат и да му намерят дом.

Предаността на Да Хуан кара хората да го срав­няват с япон­с­кото куче Хачико, което очаква стопанина си на гара всеки ден в продъл­жение на девет години след смъртта му.

Да Хуан е без­домно куче, преди да бъде спасен от г-н Шън, който работи като охрана на автомобилен пар­кинг в Шън­гуян, град в североиз­точ­ната част на Китай. През годините някогаш­ният кос­мат без­дом­ник прави ком­пания на стопанина си в охранител­ната будка и става куче-пазач.

Г-н Шън умира от рак през 2015 г. и оттогава Да Хуан всеки ден стои на пар­кинга и чака тър­пеливо зав­ръщането му. Доб­ронамерените съседи са му пос­т­роили колибка, в която са под­редили стари въз­г­лав­ници и дрехи. Те го хранят редовно и от време на време го къпят.

Сър­цераз­дирателни кадри показ­ват как преданото куче чака стопанина си в студа, вперило очи към входа на пар­кинга. Когато забележи мъж, особено слаб и висок, Да Хуан всеки път тича към него, за да го провери. След това кучето се връща на “поста“ си и чака появата на след­ващия мъж.