Столтенберг: При управлението на Тръмп имаше трудни дни

Не отричам, че в пос­лед­ните четири години имаше трудни дни и раз­говори с бив­шия президент (на САЩ), заяви генерал­ният сек­ретар на НАТО Йенс Стол­тен­берг в отговор на въп­рос за оценка на управ­лението на Доналд Тръмп, предаде Епицен­тър. Въп­реки тези труд­ности, САЩ и Европа нап­равиха повече за НАТО, откол­кото бе правено в по-ранните години, отбеляза той. Вложенията в отб­рана трябва да продъл­жат, пос­тавените цели още не са пос­тиг­нати, добави Стол­тен­берг.

На прес­кон­ферен­ция след среща с премиера на Бел­гия Алек­сан­дер де Кро генерал­ният сек­ретар посочи, че по-късно този месец минис­т­рите на отб­раната на страните от алианса ще обсъдят бъдещето на мисията в Афганис­тан. Стол­тен­берг поясни, че решенията за оставане или за изтег­ляне от тази страна имат цена. Решението е трудно и трябва да бъде общо, заяви той. По неговите думи изтег­лянето на НАТО може да доведе до отс­тъп­ление от успехите в бор­бата с меж­дународ­ния тероризъм, а оставането може допъл­нително да зас­т­раши сигур­ността на изп­ратения там меж­дународен кон­тин­гент.

Целта е все някога да напус­нем Афганис­тан, заяви Де Кро. Не може да оставяме европейс­ката сигур­ност на “трета страна“, добави той по повод приноса на САЩ за европейс­ката отб­рана.