Иран започна кампания за ваксинация срещу КОВИД с руската “Спутник V“

Иран започна кампания за ваксинация срещу КОВИД с руската “Спутник V“

Иран започна прог­рамата си за вак­синация срещу коронавируса, като лекарите и здрав­ните работ­ници са пър­вите групи, които ще получат дози от рус­ката “Спут­ник V“, предаде ДПА.

Церемония, отбеляз­ваща началото на кам­панията за вак­синация, се проведе в бол­ница “Имам Хомейни“ в цен­търа на Техеран и беше излъчена по телевизията.

За да отговори на опасенията на скеп­тиците, които пос­тавиха под въп­рос безопас­ността и ефикас­ността на рус­ката вак­сина, по телевизията беше показано как на церемонията синът на здрав­ния минис­тър Саид Намаки получава пър­вата си доза.

Вак­синацията започва в няколко бол­ници в Иран. Всички 83 млн. иранци ще могат да получат вак­сината на етапи, заяви Намаки пред дър­жав­ната телевизия. Първи ще бъдат вак­синирани здрав­ните работ­ници, а след това хората на въз­раст над 65 години.

В чет­вър­тък бяха дос­тавени 1/5 млн. дози от вак­сината “Спут­ник V“ и се очаква през след­ващите сед­мици да прис­тиг­нат още.

Кам­панията за вак­синация беше планирана така, че да може да започне 24 часа преди 42-ата годиш­нина от ислям­с­ката революция в страната през 1979 г., отбелязва ДПА.

Намаки под­черта, че страната ще изпол­зва само раз­работени в чуж­бина вак­сини, които са били приз­нати и одоб­рени на меж­дународно рав­нище и вече се изпол­з­ват другаде.