Японците разчистват развалините от съботното силно земетресение

Японците разчистват развалините от съботното силно земетресение

Жителите на Североиз­точна Япония, раз­тър­сена в събота от мощно земет­ресение с маг­нитуд 7,3, започ­наха да раз­чис­т­ват отлом­ките и лик­видират пос­ледиците от труса, предаде АП.

Той предиз­вика свлачище на една магис­т­рала, нанесе щети на някои сгради и учас­тъци от железопът­ната мрежа, изпол­з­вана от високос­корос­т­ните влакове, остави хиляди хора без ток.

Земет­ресението раз­люля най-силно префек­турите Фукушима и Мияги, които преди 10 години бяха ударени от земет­ресение, довело до цунами и авария в АЕЦ.

От зав­чераш­ния трус са ранени, предимно леко, над 140 души, главно от падащи пред­мети и счупени стъкла. Трима са по-тежко ранени, но няма инфор­мация за загинали, каза глав­ният сек­ретар на правител­с­т­вото Кацунобу Като.

ТЕПКО, ком­панията оператор на АЕЦ Фукушима Даичи, аварирала от сил­ния трус през март 2011 г., каза, че по време на земет­ресението се е раз­п­лис­кало нез­начително количес­тво вода от резер­воарите за съх­раняване на отработеното гориво, но няма сериозна промяна на радиацион­ния фон и опас­ност за сигур­ността на цен­т­ралата.

Земет­ресението не е предиз­викало цунами, тъй като епицен­търът е бил на дъл­бочина от 55 км под океан­с­кото дъно. Говорителят на Япон­с­ката метеорологическа служба каза, че трусът е един от вторич­ните след земет­ресението от 2001 г., което беше с маг­нитуд от 9,1.