Категорична позиция

Категорична позиция

Политическите партии на различни държави декларират, че са срещу намесата във вътрешните работи на други държави под предлог на човешките права

На 22 фев­руари в град Урумчи се със­тоя тематичен брифинг «Историята на Китайс­ката ком­пар­тия» в Синдзян-уйгурския автономен регион (СУАР), организиран от Меж­дународ­ния отдел на ЦК на ККП и пар­тий­ния комитет на СУАР. По време на брифинга над 190 политически пар­тии или организации от 80 раз­лични страни по света, включително повече от 100 политически пар­тии или организации от ислям­ски дър­жави, общо над 310 ръководители на политически пар­тии и извес­тни дейци раз­мениха задъл­бочени мнения по темата «За прек­расен живот на народа» и пос­тиг­наха кон­сен­сус.

Страните единодушно смятат, че осигуряването на прек­расен живот за народа пред­с­тав­лява обща цел и отговор­ност на политичес­ките пар­тии на всички дър­жави. Политичес­ките пар­тии на всички страни трябва да се стремят към повишаване чув­с­т­вото на удов­лет­вореност, щас­тие и сигур­ност на народа в изпъл­нение на мисията за подоб­ряване на благосъс­тоянието на населението.

Страните отбеляз­ват, че пан­демия от коронавируса се е раз­п­рос­т­ранила в над 200 страни и региони, засягайки почти 7 милиарда души по целия свят, като повече от 2 милиона души са загинали. Страните излизат с призив, че всички дър­жави са длъжни да пос­тавят сигур­ността на живота и здравето на народа на първо място, по разумен начин да раз­п­ределят медицин­с­ките ресурси и стоките от важно значение, активно да спасяват живота на хората, като и занап­ред провеж­дат съв­мес­тна профилак­тика и кон­т­рол, да се пос­тараят да кон­т­ролират пан­демията и в най-скоро време да със­редоточат вниманието си върху съз­даването на сис­тема за общо здравеопаз­ване на човечес­т­вото в бъдеще.

Страните под­чер­тават, че коронавирус­ната инфек­ция е довела дотам, че над 200 милиона души по света са изпад­нали в крайна бед­ност. Пан­демията не само е нанесла много силен удар по социално-икономическото раз­витие на повечето дър­жави по света, но е и пом­рачила пер­с­пек­тивите в днев­ния ред на Организацията на обединените нации в областта на устой­чивото раз­витие за периода до 2030 година. Страните призовават всички дър­жави да продъл­жат да засил­ват коор­динацията на мак­роикономичес­ката политика, твърдо да под­дър­жат стабил­ността на глобал­ния финан­сов пазар, на промиш­лените вериги и на веригите за дос­тавки и да пред­п­риемат мерки като облек­чаване на дъл­говото бреме и осигуряване на без­п­репят­с­т­вена тър­говия с цел да се способ­с­тва за най-скорошното въз­с­тановяване на ръста на светов­ната икономика и кол­кото се може по-бързо да се прис­тъпи отново към работата по лик­видирането на бед­ността в света в правилата посока.

Страните се зас­тъп­ват за защитата и раз­витието на правата на човека и отбеляз­ват, че правото на оцеляване и раз­витие е основно право на човека. Бед­ността е най-голямата пречка пред упраж­няването правата на човека. Интересите на хората трябва да бъдат пос­тавени на преден план, така че повече плодове от раз­витието да могат да се изпол­з­ват от всички хора на по-справедлива основа.

Страните под­чер­тават, че в света няма универ­сален начин за раз­витие и модел за защита на правата на човека. Необ­ходимо е да се уважава многооб­разието от начини за раз­витие правата на човека, да се противос­тои на политизацията или „двой­ните стан­дарти“ по правата на човека и срещу намесата във вът­реш­ните работи на други дър­жави под претекст на правата на човека. Страните призовават всички дър­жави да положат общи усилия за насър­чаване на глобал­ното управ­ление на правата на човека по по-справедлив, рационален и приоб­щаващ начин.

Страните вяр­ват, че благодарение на нас­тоящия брифинг всеки има цялос­тно и задъл­бочено раз­биране за инс­титуцията за национална регионална автономия в Китай и със­тоянието на раз­витие на етничес­ките региони, включително социал­ната стабил­ност в Син­д­зян, национал­ното равен­с­тво и един­с­тво, неп­рекъс­натото подоб­ряване на благосъс­тоянието на хората и неп­рекъс­натото икономическо раз­витие. Страните високо оценяват усилията на китайс­кото правител­с­тво за насър­чаване на социално-икономическото раз­витие на етничес­ките региони, за зачитане и защита на религиоз­ните свободи на всички национал­ности и правото да се изпол­зва тех­ният роден говорим и пис­мен език. Страните се противопос­тавят на лъжата и фал­шивата инфор­мация за китайс­кия „геноцид“ в Син­д­зян, измис­лен от малка група хора, срещу злонамерената манипулация на общес­т­веното мнение и негатив­ното отношение, които изк­ривяват фак­тите, опорочават съз­нанието на меж­дународ­ната общ­ност и опет­няват ими­джа на други дър­жави.

Страните изразяват най-добрите си пожелания към ККП и китайс­кия народ по повод стогодиш­нината от основаването на ККП, препоръч­ват основополагащата цел и мисия на ККП за подоб­ряване благосъс­тоянието на китайс­кия народ, водеща към въз­раж­дането на китайс­ката нация, и чудесата на бър­зото икономическо раз­витие и дъл­гос­роч­ната сигур­ност в общес­т­вото под ръковод­с­т­вото на ККП, включително важ­ните резул­тати, пос­тиг­нати в превен­цията и кон­т­рола на инфек­цията. Страните оценяват важ­ната помощ на Китай в глобал­ната борба срещу COVID-19, особено при изпъл­нението на обещанието на КНР да нап­рави вак­сините меж­дународни общес­т­вени продукти. Страните изразяват готов­ността си да засилят обмяната на опит в управ­лението с ККП, да задъл­бочат взаим­ноиз­год­ното сът­руд­ничес­тво между раз­лич­ните страни и да насър­чат съз­даването на съд­ружие с обща съдба за човечес­т­вото.