Меню без месо в училищните столове в Лион предизвика остра полемика във Франция

Меню без месо в училищните столове в Лион предизвика остра полемика във Франция

Градският съвет обясни, че предлаганите ястия са временно решение

Изваж­дайки месото от менюто в ученичес­ките столове, кметът еколог на Лион — един от най-известните френ­ски гас­т­рономически градове, отп­рищи буря от протести и дебати, в момент когато страната все повече пос­тавя под въп­рос какви са щетите за окол­ната среда от ней­ните включ­ващи месо обичаи за хранене, пише Джон Лес­тър от АП.

Децата в Лион, на които редовно се пред­лагаше избор като говеждо и пилешко с богати сосове, тази сед­мица отк­риха, когато се вър­наха от училищна вакан­ция, че въз­мож­ността за вариант с месо лип­сва. Вместо месото имаше меню от четири ястия без месо, за което град­с­кият съвет в Лион казва, че ще бъде по-бързо и лесно за сер­виране на деца, които, заради пан­демията от коронавирус, трябва да стоят на раз­с­тояние докато обяд­ват, за да се избег­нат зарази.

Град­с­кият съвет нас­тоява, че без­мес­ните ястия са временно решение и че училищ­ните столове отново ще пред­лагат варианти с месо, когато правилата за социално дис­тан­циране бъдат облек­чени и децата отново ще имат повече време да избират какво да ядат и да се хранят.

Иначе, без­мес­ните менюта все още съдър­жат животин­ски протеини. Планираните за тази сед­мица основни ястия включ­ват риба в понедел­ник и петък и яйца — под фор­мата на омлет или твърдо сварени с кремооб­разен сос, през останалите дни. Децата получават като предяс­тие салата, млечен продукт — често сирене или йогурт, и десерт.

При все това фер­мерите побес­няха. В понедел­ник някои докараха сел­с­кос­топан­ски автомобили, крави и кози на протест в Лион, който рев­нос­тно се гор­дее с богатата си рес­торан­т­ска кул­тура и знакови ястия, много от които са с месо. Тран­с­паранти и плакати на протес­тиращите величаеха кон­сумацията на месо, извес­тявайки, че “Месо от нашите полета-здраво дете“ и “Спирането на месото е гаран­ция за слабост срещу нас­тъп­ващия коронавирус“.

Минис­търът на сел­с­кото стопан­с­тво и храните Жюлиен Дьонор­манди също взе отношение, обвинявайки град­с­кия съвет в Лион, че “сипва идеология в чиниите на децата ни“. Той и други критици изтък­ваха, че мяр­ката ще накаже децата от по-бедни семейс­тва, които може да не са в със­тояние да се хранят извън училище. “От хранителна гледна точка, е абсур­дно да спрем да пред­лагаме месо“, каза минис­търът. “От социална гледна точка, това е въз­мутително“.

Макар и под­х­ран­ван от типич­ната френ­ска мания към храната и мощ­ното фер­мер­ско лоби в страната, гневът получи тласък и придоби политически оттенък заради избор­ния кален­дар във Фран­ция. Вълна от победи на зелени кан­дидати, включително кмета на Лион, на общин­ски избори миналата година, нанесе удар на цен­т­рис­т­ката пар­тия на френ­с­кия президент Еманюел Мак­рон. Тех­ният успех беше отражение на рас­тящата заг­риженост във Фран­ция за щетите върху окол­ната среда, нанасяни от интен­зив­ното земеделие и други зелени проб­леми. С още мес­тни избори, които се очак­ват по-късно тази година, споровете за столовата храна в Лион са индикация за пред­с­тоящи по-широки политически битки.

Лион­с­кият град­ски съвет каза, че пред­лагането на една и съща храна на всички деца, вместо обичай­ните месни и без­месни ястия, ще сък­рати времето, което те отделят за обяд. Град­с­кият съвет каза, че има само два часа за храненето на 29 000 деца, което е по-трудно изпъл­нимо, когато паралел­ките трябва да се дър­жат далеч едни и други в столовата, за да се ограничат коронавирус­ните зарази. Град­с­кият съвет каза, че е изб­рал без­месни ястия и защото те са под­ходящи за всички деца, включително за онези, които обик­новено не ядат месо по религиозни, диетични или други причини.