За осем години Китай изведе от бедността 100 милиона души

Благодарение на огром­ните усилия през пос­лед­ните осем години Китай успя да осъщес­тви по график задачата за намаляване на бед­ността. Към момента цялото население в сел­с­ките райони на страната е извън официал­ния стан­дарт за абсолютна бед­ност. Това са близо 100 милиона души и подоб­ряването на живота им пред­с­тав­лява важно пос­тижение за глобал­ните усилия за изкореняване на бед­ността, които се оценява по дос­тойн­с­тво от меж­дународ­ната общ­ност. Според рек­тора на Юридичес­кия факул­тет на Рим­с­кия универ­ситет Оливиеро Дилиберто важна причина за успеха на Китай в намаляването на бед­ността е целевият и насочен под­ход, който страната приложи. Говорителят на Светов­ната прог­рама за храните на ООН Пири смята, че историчес­ките пос­тижения на Китай в намаляването на бед­ността носят надежда за намаляване на бед­ността в глобален план, а китайс­кият опит зас­лужава да бъде проуч­ван и изпол­з­ван от други страни.

В края на 2020 г. Китай се избави изцяло от абсолют­ната бед­ност. Това е едно от най-големите пос­тижения на китайс­кия народ. То е не само от важно значение за всеки китаец, но и за народите от други кон­тиненти по света. „Приносът на Китай за намаляването на бед­ността в световен мащаб е повече от 70%, а пос­тиженията на страната съз­дават големи въз­мож­ности за Африка и другите кон­тиненти по света“, комен­тира Адхир Кавинс, учен по меж­дународни отношения, от Кения в статията си на уеб­сайта на The Standard Group, озаг­лавена „Африка може да се поучи от опита на Китай в елиминирането на бед­ността“.

С нарас­т­ването на национал­ната мощ на Китай покупател­ната способ­ност на китай­ците се увеличава с всеки изминал ден. Процесът към прос­перитет на Китай и забогатяването на китай­ците предос­тавят огромни въз­мож­ности за раз­витите страни, включително европейс­ките. Статис­тика на ЕС показва, че през миналата година 27-те страни от ЕС са внесли стоки на стой­ност 383,5 милиарда евро от Китай, което е ръст от 5,6% спрямо пред­ход­ната година, а износът за Китай е бил 202,5 милиарда евро и е увеличение от 2,2%. В резул­тат Китай се превърна в най-големия тър­гов­ски пар­т­ньор на ЕС. Пред­вижда се през след­ващите 30 години биз­нес въз­мож­нос­тите между Китай и Европа да над­с­кочат пред­с­тавите.