Да задълбочим икономическото и търговско сътрудничество между Китай и Европа, да отворим заедно широки перспективи

Да задълбочим икономическото и търговско сътрудничество между Китай и Европа, да отворим заедно широки перспективи

Н. Пр. Дун Сяод­зюн, пос­ланик на КНР в Бъл­гария

На 5 фев­руари т. г. китайс­кият премиер Ли Къцян учас­тва в онлайн диалог с близо 30 ръководители на извес­тни ком­пании от Европа, на който бяха обсъдени пер­с­пек­тивите пред китайско-европейското сът­руд­ничес­тво. Какви са въз­мож­нос­тите в сферата на икономиката и тър­говията след края на пан­демията от COVID-19? Какъв ще бъде обликът на икономичес­ките и тър­гов­ски отношения? Как Китай и Европа могат да раз­ширят сът­руд­ничес­т­вото си за справяне с пан­демията и насър­чат „зеленото“ раз­витие? Диалогът даде въз­мож­ност за задъл­бочен и ефек­тивен обмен на мнения по тези въп­роси, демон­с­т­рирайки увереността на двете страни да работят една с друга.         

Изминалата 2020 г. бе необичайна за света, включително за икономичес­ките и тър­гов­ски взаимоот­ношения между Китай и Европа. Пан­демията от COVID-19 съз­даде без­п­рецеден­тни труд­ности за живота и здравето на хората от всички страни, както и за глобал­ната икономика. На този фон обаче, китайско-европейската тър­говия показа тен­ден­ция към нарас­т­ване. Прик­лючиха успешно преговорите между Китай и Европейс­кия съюз по споразумението за взаимни инвес­тиции. Нашите икономически и тър­гов­ски отношения се раз­виват в посока към отк­рито сът­руд­ничес­тво и обща полза.  

Изп­равено пред епидемията, китайс­кото правител­с­тво запази своята решимост и приложи ефек­тивни мак­рополитически мерки, които пос­тиг­наха добри резул­тати на разумна цена, демон­с­т­рирайки също така силата на нашата икономика срещу негатив­ните тен­ден­ции. Правител­с­т­вото ни пред­п­рие раз­лични мерки в помощ на ком­паниите, за да могат те да се справят с труд­нос­тите, и оптимизира биз­нес средата, стабилизирайки пазар­ните субекти и по този начин цялата икономика. През 2020 г. БВП на Китай над­х­върли 100 трилиона юана, с ръст от 2,3%. Въз­с­тановяването на нашата икономика съз­даде стимул за китайско-европейските икономически и тър­гов­ски отношения. По данни на Еврос­тат, за периода януари–ноември 2020 г. Китай е изп­реварил САЩ като най-големия тър­гов­ски пар­т­ньор на ЕС, със стокооб­мен на стой­ност 532,8 милиарда евро, или годишен ръст от 2,7%. ЕС от своя страна е вторият по големина тър­гов­ски пар­т­ньор на Пекин, заемащ 13,9% дял от китайс­ката вън­шна тър­говия. Според китайски данни, в 16 поредни години – от 2004 до 2019 г., ЕС е бил най-големият тър­гов­ски пар­т­ньор на Китай, а Китай – вторият по големина за ЕС. Китай и ЕС са важни един за друг пар­т­ньори в сферите на икономиката и тър­говията. Двете страни съз­дадоха ситуация, която се харак­теризира с взаимна допъл­няемост и интег­рираност. Тях­ното икономическо и тър­гов­ско сът­руд­ничес­тво има солидна основа, широко прос­т­ран­с­тво за раз­витие, огромен потен­циал и обещаващи пер­с­пек­тиви.   

Под­дър­жайки решимостта си за отваряне към вън­ш­ния свят, Китай продължи пос­ледователно да насър­чава либерализацията и улес­няването на тър­говията и инвес­тициите. След продъл­жили седем години трудни преговори, в края на 2020 г. лидерите на Китай и ЕС обявиха сключ­ването на споразумението за взаимни инвес­тиции. То пред­с­тав­лява взаим­ноиз­годна сделка на високо ниво, която ще осигури на китайс­ките и европейс­ките ком­пании по-широк дос­тъп до пазарите на двете страни, ще подобри биз­нес средата и пер­с­пек­тивите за сът­руд­ничес­тво, несъм­нено ще даде силен тласък на висококачес­т­веното раз­витие на взаим­ните инвес­тиции. Благодарение на повече от 40-те години реформи и отваряне към света, китайс­ката икономика се интег­рира дъл­боко със светов­ната. Както посочи пред­седателят Си Дзин­пин, Китай ще продължи да върви по пътя на отк­ритостта, сът­руд­ничес­т­вото, един­с­т­вото и реализирането на взаимна изгода, продъл­жавайки уверено да раз­ширява отварянето си към света във всички нап­рав­ления, така че китайс­кият пазар да се превърне в световен, споделен и пазар на всички. През 2021 г. Китай ще се отп­рави на ново пътуване към прев­ръщането си в модерна социалис­тическа дър­жава, насър­чавайки висококачес­т­веното раз­витие и изг­раж­дането на нов модел за това раз­витие, при който вът­реш­ният цикъл е водещ, а вън­ш­ният и вът­реш­ният се усил­ват един друг. Новият модел за раз­витие на Китай ще повиши ефек­тив­ността и нивото на вът­реш­ния цикъл чрез вън­ш­ния. Ние вяр­ваме, че това ще съз­даде повече въз­мож­ности и ще отвори по-широко прос­т­ран­с­тво за сът­руд­ничес­тво с Европа и света.         

Новата кон­цеп­ция за раз­витие на Китай отвори нови области за икономическо и тър­гов­ско сът­руд­ничес­тво с Европа. През пос­лед­ните години, Китай прилага неот­к­лонно нов модел за раз­витие, основан на иновации, коор­динация, екологич­ност, отк­ритост и споделяне. В същото време светът нав­лезе в нов кръг на тех­нологич­ната революция и иновациите се превър­наха в най-важният двигател на раз­витието. ЕС пред­с­тави новата си стратегия за рас­теж – Зелената сделка, и се ангажира с раз­витие на дигитал­ната икономика. Китай също демон­с­т­рира положително отношение към справяне с климатич­ните промени. Като дър­жава с мащабно промиш­лено произ­вод­с­тво, ние си пос­тавихме цели да дос­тиг­нем мак­симума на въг­лерод­ните емисии през 2030 г. и въг­леродна неут­рал­ност до 2060 г. В момента, на фона на продъл­жаващата глобална пан­демия от COVID-19, китайски и европейски фар­мацев­тични ком­пании стар­тираха сът­руд­ничес­тво за произ­вод­с­т­вото на вак­сини, което ще стабилизира глобал­ната индус­т­риална верига и веригата за дос­тавки, и ще дадат общ принос за подоб­ряване на здравето и благополучието на всички хора. Китай ще продължи да укрепва взаимодейс­т­вието си с Европа в областта на проуч­ванията и раз­работ­ката на вак­сини, ще доп­ринася, според въз­мож­нос­тите си, за това света да се избави от COVID-19, кол­кото се може по-скоро. Както отбеляза премиерът Ли Къцян по време на диалога, пред Китай и Европа има широки пер­с­пек­тиви за сът­руд­ничес­тво в “зеленото” раз­витие, дигитал­ната икономика, интелиген­т­ното промиш­лено произ­вод­с­тво и здравеопаз­ването.   

Раз­витието на Китай съз­дава въз­мож­ности за света. Надяваме се и бихме искали да споделим пос­тиженията от това раз­витие с европейс­ките и всички останали страни. Бъл­гария е добър приятел на Китай и ние придаваме изк­лючително значение на под­дър­жането на традицион­ната ни дружба. Сът­руд­ничес­т­вото между Бъл­гария и Китай има голям потен­циал и се надяваме, че двете страни ще се въз­пол­з­ват пъл­ноценно от въз­мож­нос­тите, които предос­тавят срещата на високо рав­нище между Китай и страните от Цен­т­рална и Източна Европа (ЦИЕ) , китайско-европейското инвес­тиционно споразумение и споразумението за защита на взаим­ните геог­раф­ски обоз­начения, тъй като това ще способ­с­тва за пос­тигането на още по-богати резул­тати във всички сфери на нашето делово сът­руд­ничес­тво.


1