Байдън ще получи топъл прием от успокоени, но предпазливи съюзници

Байдън ще получи топъл прием от успокоени, но предпазливи съюзници

Експерт: Вече е време президентът да покаже, че е нещо повече от това да не е Тръмп

Когато американ­с­кият президент Джо Бай­дън излети за Европа тази сед­мица, той ще отк­рие привет­ливи, но пред­паз­ливи домакини. Неговият пред­шес­т­веник Доналд Тръмп може и да си е отишъл, но е оставил дълга сянка, пише Джулия Лолес от АП.

Пър­вото зад­г­ранично пътуване на Бай­дън като президент започна вчера и включва среща на групата седемте богати дър­жави в Югозападна Анг­лия, среща на върха на НАТО, среща с ръководителите на ЕС и после среща на четири очи в Женева с неговия руски колега и против­ник Владимир Путин.

За повечето съюз­ници на Америка Бай­дън е

облек­чение

Тръмп често сееше хаос, обвинявайки воен­ния съюз НАТО, че живее на гърба на САЩ, обиж­дайки Европейс­кия съюз и шумно напус­кайки срещата на високо рав­нище на Г-7 в Канада през 2018 г. За раз­лика от него Бай­дън под­чер­тава под­к­репата си за меж­дународ­ната дип­ломация и изтъкна “под­новения ангажимент на Америка към нашите съюз­ници и пар­т­ньори“ в неот­дав­нашна статия във в. “Вашин­г­тон пост“.

“Мисля, че можем да очак­ваме да видим много риторика и много положителни пос­лания по време на пър­вата визита на Бай­дън в Европа“, каза Рената Дуон, зам.-директор на отдела по меж­дународни въп­роси в британ­с­кия мозъч­ния тръст “Чатъм хаус“ (Крал­с­кия инс­титут за меж­дународни отношения). Тя обаче добави, че пет месеца след началото на ман­дата на Бай­дън, “вече е време да си нещо повече от това да не си Тръмп“.

Бай­дън вече поп­рави някои отношения със съюз­ниците на Америка. САЩ се вър­наха в париж­кото споразумение за климата, което Тръмп изос­тави, спря мини тър­гов­ска война с ЕС за съпер­ничес­т­вото в авиацията и под­к­репя усилията за съживяване на сделка, целяща да ограничи ядрените амбиции на Иран, от която Тръмп се отказа.

“Америка се зав­ръща. Рад­ваме се, че се зав­ръщате“, каза през март на Бай­дън пред­седателят на Европейс­кия съвет Шарл Мишел, когато президен­тът се присъедини към видео среща на върха на лидерите на ЕС.

Въп­реки това

не всичко е гладко и равно

особено за британ­с­кия премиер Борис Джон­сън, който през уикенда ще е домакин на пър­вата среща на Г-7 от две години в курорта Кар­бис бей в Кор­нуол. Джон­сън иска да изпол­зва британ­с­кото пред­седател­с­тво на Г-7, за да внесе нова цел в клуба на богатите дър­жави — под­копан от еднос­т­ран­ния под­ход на Тръмп и ударен от пан­демията от коронавирус — както и да излъска меж­дународ­ния имидж на “глобална Британия“ след Брек­зит.

Той е доволен, че Бай­дън се ангажира да се бори срещу климатич­ните промени, което трябва да даде тласък на глобал­ната среща на високо рав­нище за климата СОР26 през ноем­ври в Шот­лан­дия. А обещанието на Бай­дън да започне да споделя ковид вак­сини с по-бедни дър­жави — нещо, което хуманитар­ните аген­ции каз­ват, че е тряб­вало да се случи по-рано — е в съз­вучие с призива на Джон­сън лидерите на Г-7 да гаран­тират, че до края на 2022 г. цялото световно население ще бъде вак­синирано.

Британ­с­кият лидер се надява, че Бай­дън ще се съг­ласи със съз­даването на тран­сат­лан­тически коридор за пътувания, за да помогне на биз­неса и туризма да се въз­с­тановят от пан­демията. Той се стреми и към британско-американско тър­гов­ско споразумение, което британ­с­кото правител­с­тво шумно рек­ламира като щедра икономичес­ката наг­рада след Брек­зит. Но той трябва да преодолее някои препят­с­т­вия. Тър­гов­ска сделка не е приоритет за Бай­дън и Джон­сън ще трябва да се пос­тарае, за да очарова президент, който вед­нъж нарече министър-председателя “физически и емоционален клонинг“ на Тръмп. споразумение.

Налице са също нап­режение и раз­личия между САЩ и другите им съюз­ници. Бай­дън започна да гради наново връз­ките с НАТО. Великоб­ритания и политиците от ЕС като цяло под­к­репят призива на Бай­дън за “стабилна и пред­видима“ връзка с Русия, но нямат големи очак­вания за пробив на неговата среща с Путин. САЩ обаче все още искат европейс­ките членове на НАТО и Канада

да хар­чат повече за отб­рана

нещо, което Тръмп пос­тоянно пов­таряше, подето сега от Бай­дън, макар и по-приглушено.

Същес­т­вува и продъл­жаващо тър­кане между САЩ и Европа заради тръбоп­ровода “Северен поток-2“, който пренася газ от Русия за Гер­мания по дъното на Бал­тийско море. Пос­тоянен драз­нител между САЩ и Гер­мания през годините на Тръмп, срещу тръбоп­ровода все още се противопос­тавят и двете американ­ски пар­тии, поради опасения, че той прави Европа по-зависима от Русия, въп­реки че Бай­дън се опита донякъде да успокои нещата.

Освен това, европейс­ките дър­жави са по-предпазливи от САЩ към кон­ф­рон­тацията и обуз­даването на все по-напористия и икономически надигащ се Китай. Дуон каза, че европейс­ките дър­жави се опит­ват “да не бъдат прик­лещени в нап­режение между два полюса. Европа знае какво означава това“.

Томас Гифт, дирек­тор на Цен­търа за американ­ска политика в Юнивър­сити колидж в Лон­дон, казва, че независимо от потока от топли думи на Бай­дън към съюз­ниците, неговите приоритети остават у дома: преодоляване на пан­демията чрез вак­синиране на американ­с­кото население, съживяване на пос­т­радалата от ковид икономика и под­новяване на зас­таряващата инф­рас­т­рук­тура на САЩ. “Той до голяма степен управ­лява като домашен президент“, каза Гифт.