Русия отговаря на НАТО със засилване на корабната си групировка в Черно море

Русия отговаря на НАТО със засилване на корабната си групировка в Черно море

Ракетният крайцер „Москва“ и фрегатата „Адмирал Есен“ се завръщат в постоянната си база в Крим

Флаг­манът на Чер­номор­с­кия флот, гвар­дейс­кият ракетен край­цер „Мос­ква“ и фрегатата „Адмирал Есен“, преминават през проливите Дар­данели и Бос­фора“, съобщи рус­кият Чер­номор­с­кият флот. В момента корабите извър­ш­ват преход от Средиземно море към пос­тоянна база в Крим.

След прис­тигането си в Севас­топол корабите ще попъл­нят материални запаси, ще извър­шат планов тех­нически прег­лед и ще продъл­жат да изпъл­няват задачи по пред­наз­начение в съот­вет­с­т­вие с плана за бойна под­готовка на силите на флота“, се казва в изяв­лението на Чер­номор­с­кия флот.

Сега в Черно море се провеж­дат мащаб­ните маневри на НАТО Sea Breeze 2021 с учас­тието на американ­ски кораби, други членове на Север­ноат­лан­тичес­кия алианс и пар­т­ньори. В ученията са задейс­т­вани 32 военни кораба, 40 самолета и 5000 воен­нос­лужещи от 17 страни членки на НАТО и пар­т­ньори на Алианса. Общо се пред­вижда учас­тие на военен пер­сонал от 32 дър­жави.

Според коман­д­ването на Шести флот на САЩ (зоната на отговор­ност включва Средиземно море и прилежащите води на Атлан­тичес­кия океан), сред задачите на ученията са бойни операции по море, по суша и във въз­духа, включително десант, противопод­водни и противовъз­душни самолетни операции. На 26 юни американ­с­кият ракетен миноносец “Рос“ нав­лезе в Черно море. Той може да носи до 56 крилати ракети “Томахоук“ с обсег от 1,6 хил. км. Британ­с­кият миноносец “Дифен­дър“ и холан­д­ска фрегата също са в региона от 14 юни.

На 23 юни рус­ките военни отк­риха предуп­редителен огън по хода на раз­рушителя “Дифен­дър“, който наруши границата на Крим в Черно море в близост до нос Фиолент. Лон­дон отрече тази инфор­мация. Според британ­с­кия премиер Борис Джон­сън разрушителят„легално е бил в меж­дународни води“ близо до полуос­т­ров Крим. На 29 юни Минис­тер­с­тво на отб­раната на Нидер­лан­дия съобщи, че руски военни самолети са пред­п­риели „опасни дейс­т­вия“ в близост до фрегатата на холан­д­с­кия флот “Евер­т­сен“ в Черно море. Според воен­ните на това европейско крал­с­тво инциден­тът е станал на 24 юни, когато фрегата е била близо до Крим: рус­ките изт­ребители са летели в продъл­жение на няколко часа на „опасно близко раз­с­тояние“ до фрегатата.

Рус­ките военни отрекоха това. Минис­тер­с­т­вото на отб­раната на Рус­ката федерация заяви, че самолетите са вдиг­нати във въз­духа, за да се предот­в­рати нарушаване на дър­жав­ната граница на Рус­ката федерация, тъй като холан­д­с­ката фрегата се е насочила към Кер­чен­с­кия проток.