Англия отменя повечето COVID-ограничения

Англия отменя повечето COVID-ограничения

Носенето на маски вече не е задължително, но е препоръчително, в обществения транспорт и магазините

Почти всички ограничения в Анг­лия, свър­зани с пан­демията от коронавирус, отпад­наха от вчера, съобщи Франс прес.

Залите за спек­такли и стадионите могат да работят с пълен капацитет, дис­котеките под­новяват работа, клиен­тите могат да бъдат обс­луж­вани на бара в пъбовете и няма да има повече ограничение за броя на хората, които могат да се съберат на едно място. Носенето на маски вече не е задъл­жително в общес­т­вения тран­с­порт и магазините, но е препоръчително. Кметът на Лон­дон Садик Хан обаче реши да остане в сила задъл­жението за носене на маски в град­с­кия тран­с­порт в столицата.

Шот­лан­дия премахва от днес повечето ограничения, но остава в сила носенето на маска на общес­т­вени места. Физичес­ката дис­тан­ция, която трябва да се спазва, е намалена на един метър. Смек­чават се правилата за срещите на зак­рито, без обаче да бъдат напълно отменени. Осем души от три домакин­с­тва могат да се срещат на зак­рито в час­тни имоти, а на пуб­лични места като пъбове могат да се събират до 10 души от 4 домакин­с­тва. Рес­торан­тите ще могат да удъл­жат с час работ­ното си време и вече да зат­варят в полунощ. Дис­котеките остават зат­ворени. На 9 август Шот­лан­дия се очаква да отмени и останалите ограничения.

Всички санитарни ограничения трябва да бъдат премах­нати в Уелс на 7 август, но правител­с­т­вото пред­вижда да остане в сила задъл­жението на носене на маски на зак­рито на общес­т­вените места и в тран­с­порта. В момента шес­тима души могат да бъдат на час­тно събиране или да отидат на почивка заедно. Масовите прояви са с лимит до 1000 седящи или до 200 правос­тоящи хора.

На 26 юли в Северна Ирлан­дия ще бъде сложен край на мер­ките за дис­тан­ция на отк­рито и ще бъде намалена дис­тан­цията на зак­рито до един метър. На 12 август ще бъде обсъдена отмяна на задъл­жител­ното носене на маски.