Смях по време на наводнение може да коства поста на кандидат-наследника на Меркел

Това е отб­лъс­к­ваща сцена, и не може да бъде наречено по друг начин: кан­дидатът за кан­ц­лер от Съюза ХДС/ХСС стои на няколко метра зад гърба на гер­ман­с­кия президент, докато намира правил­ните думи за катас­т­рофал­ното навод­нение час­тично раз­рушения Ерф­т­щат, и се смее. Според гер­ман­с­кото списание Focus не е извес­тно на какво точно се е смеел Армин Лашет, но няма значение. Няма за какво да се смеем и няма какво да праз­нуваме, продъл­жава корес­пон­ден­тът на изданието Улрих Райц. Има причина само за мъка, а всякакви други реак­ции са непод­ходящи тук. Но Армин Лашет в този момент не се показа като такъв човек. Авторът под­чер­тава, че въп­реки, че Лашет се е извинил, подобен род „извинение“ прави положението за кан­дидата за кан­ц­лер още по-жалко.