Огромен космически успех на Китай

Китайският марсоход е изминал над 500 метра по повърхността на Марс

Китайс­кият мар­соход „Джужун“ измина 509 метра по повър­х­ността на Марс до 23:00 ч. (пекин­ско време) в събота, съоб­щиха от Китайс­кото национално кос­мическо управ­ление. Той е на път да дос­тигне втората пясъчна дюна, където ще извърши под­робно проуч­ване.

Джужун“ работи на Чер­вената планета вече 63 мар­сиан­ски дни. (Един мар­сиан­ски ден е с около 40 минути по-дълъг от зем­ния.)

Орбитал­ният апарат „Туенуън-1“, който служи като сателит за релейна комуникация, е в орбита на около 375 милиона км от Земята. Той и мар­соходът са в добро със­тояние като всяка под­сис­тема фун­к­ционира нор­мално.

Китайс­ката мисия „Тиенуън-1“, която се със­тои от орбитален и спус­кателен апарати и мар­соход, бе изс­т­реляна на 23 юли. Мар­соходът се приземи в южната част на рав­нината Утопия в север­ното полукълбо на Марс на 15 май.