Франция е навлязла в четвъртата вълна на коронавируса

Франция е навлязла в четвъртата вълна на коронавируса

Планът на френ­с­кото правител­с­тво пред­вижда предявяването на “здравен пас­порт“ на влизане в тър­гов­ски цен­т­рове, рес­торанти или кина, а също задъл­жителна вак­синация на здрав­ните работ­ници. Това са едни от най-строгите противоепидемични мерки в Европа, отбеляза Рой­терс.

Антиковиден санитарен пропуск ще трябва вече да бъде пред­с­тавян в редица обекти във Фран­ция, където се събират най-малко 50 души, включително зали за спек­такли, спор­тни съоръжения, панаири, бран­шови изложения или музеи. Списъкът включва още биб­лиотеки, храмове, кина, цир­кове, игрални зали и др. Новата норма ще се прилага и за “кул­турни, спор­тни, игрални или праз­нични прояви, организирани в общес­т­веното прос­т­ран­с­тво или в места, отворени за посещение“. Това пос­тановява проект за нор­мативен акт, пуб­ликуван вчера в дър­жавен вес­т­ник, предаде Франс прес.

Пред­с­тавянето на такъв пропуск, доказ­ващ преминат пълен цикъл на вак­синация, негативен резул­тат от скорошен тест или придобит имунитет, бе вече задъл­жително в подобни обекти, но лет­вата се сваля на 50 души, присъс­т­ващи в тях, с промяна в пър­воначал­ния документ, приет през юни.

С оглед появата на “вирус, заразяващ свет­кавично“, правител­с­т­вото прие в понедел­ник законоп­роект, който пред­вижда задъл­жителна вак­синация за специалис­тите по здравни грижи. От началото на август се раз­ширява и обх­ватът на мес­тата, където ще се пред­с­тавя санитарен пропуск — добавят се кафета, рес­торанти и влакове. Очаква се до края на сед­мицата тек­с­тът да бъде гласуван в пар­ламента.