Над 25 000 тона отпадъци от предпазни средства срещу COVID-19 плават в океаните

Над 25 000 тона отпадъци от предпазни средства срещу COVID-19 плават в океаните

До август 2021 г. 193 от държавите в света са произвели 8,4 млн. тона пластмасови предмети, свързани с пандемията

След началото на пан­демията през 2020 г. мнозина свик­наха да изпол­з­ват лични пред­пазни сред­с­тва, които често са за еднок­ратна упот­реба и не се изпол­з­ват дълго време. Проб­лемът с масовото замър­сяване на окол­ната среда с изпол­з­вани маски, ръкавици и бутилки с антисеп­тици пред­с­тав­лява значителна зап­лаха за биос­ферата в световен мащаб, пише БГНЕС. Повече от 25 000 т лични пред­пазни сред­с­тва (ЛПС) и други видове плас­т­масови отпадъци, свър­зани с COVID-19, са попад­нали в океаните, раз­к­риват нови изс­лед­вания.

Изс­ледователи от Училището по атмос­ферни науки към Универ­ситета в Нан­джин и Инс­титута по океаног­рафия “Скрипс“ към Калифор­нийс­кия универ­ситет в Сан Диего са ръководители на новия анализ, който раз­г­лежда периода от началото на пан­демията през 2020 г. до август 2021 г. А ком­пютър­ният модел на учените прог­нозира, че почти три чет­върти от него, около 71%, ще бъде изх­вър­лен на плажовете до края на годината. Според изс­лед­ването от началото на епидемията до август 2021 г. 193 от дър­жавите в света са произ­вели 8,4 млн. тона плас­т­масови отпадъци, свър­зани с пан­демията. По-голямата част от плас­т­масата, свър­зана с COVID-19, идва от медицин­ски отпадъци, генерирани от бол­ниците, което “засен­чва“ приноса на лич­ните пред­пазни сред­с­тва и опаков­ките от гиганти за онлайн пазаруване.

“Плас­т­масовите отпадъци нанасят вреда на мор­с­ките обитатели и се превър­наха в основен глобален екологичен проб­лем“, се казва в документа. “Пан­демията от COVID-19 доведе до повишено тър­сене на плас­т­маса за еднок­ратна упот­реба, което засили натиска върху този вече некон­т­ролируем проб­лем.“ Изс­ледователите твър­дят, че работата им под­чер­тава “един дъл­гот­раен проб­лем за океан­с­ката среда и се нат­рупва главно по плажовете и крайб­реж­ните седименти“.

Маски, лицеви щитове, ръкавици за еднок­ратна упот­реба и хирур­гически прес­тилки са примери за лични пред­пазни сред­с­тва. Лич­ните пред­пазни сред­с­тва и всички плас­т­масови опаковки, изпол­з­вани за съх­ранение на тези продукти, както и плас­т­масата от тес­тови ком­п­лекти, се считат за “плас­т­маса, свър­зана с COVID-19“. Ако не се изх­вър­лят правилно, всички тези вещес­тва могат да проник­нат в реките и в крайна сметка да попад­нат в светов­ния океан.

Според проуч­ването по-голямата част от плас­т­масовите отпадъци в океаните вероятно ще се утаят по плажовете и дъното в рам­ките на три до четири години. А по-малка част от тях ще попад­нат в отк­рития океан, където в крайна сметка ще попад­нат в капана на цен­т­ровете на океан­с­ките басейни или суб­т­ропич­ните огромни сис­теми от вър­тящи се течения във всеки от петте големи океана. Според изс­ледователите Север­ният ледовит океан е “задънена улица“ за плас­т­масовите отпадъци, изт­лас­кани в него. Това се дължи на моделите на океан­с­ката цир­кулация.