Високоскоростният влак за Зимната олимпиада бе пуснат в движение

Високоскоростният влак за Зимната олимпиада бе пуснат в движение

Това е най-модерният влак стрела в Китай, каза представител на компанията производител

Новият високос­корос­тен влак за пред­с­тоящите Зимни олим­пийски игри в Пекин се отп­рави на пър­вото си пътешес­т­вие в чет­вър­тък. Смарт влакът от серията „Фусин“ е специално проек­тиран за събитието и е в цветовете бяло и синьо, в добавка с 24 снежинки, които пред­с­тав­ляват 24-тите игри. „Това е най-модерният влак стрела в Китай“, каза пред­с­тавител на ком­панията произ­водител.

Влакът раз­полага с 2700 автоматични сен­зори, които събират данни за спирач­ната и тягова сис­теми, както и за виб­рацията и тем­пературата. Пред­ход­ното поколение смарт влакове имат около 1500 сен­зори. Освен това олим­пийс­кият влак стрела раз­полага със сис­тема за далечно наб­людение, която фун­к­ционира като телес­коп, поз­воляващ на влака да засече проб­леми по линията, като нап­ример пред­мети върху рел­сите. Повече от 50% от материалите, от които е пос­т­роен високос­корос­т­ния влак, могат да се рецик­лират. Машината е проек­тирана да бъде в екс­п­лоатация 30 години.

Влакът има осем вагона, включително биз­нес, първа и втора класа. За нуж­дите на медиите са пред­видени специални работни купета с маси и елек­т­рически кон­такти. Освен това във влака има телевизионно студио, което изпол­зва 5G мрежата за излъч­ването на кар­тина с улт­рависока резолюция. Това е пър­вото в света подобно студио във влак, чиято мак­симална скорост е 350 км/ч.

Мар­ш­рутът на влака започва от пекин­с­ката гара Цинхъ, преминава през Тайд­зъчън и прис­тига на гара Чунли.

КАРЕ:

Висш пред­с­тавител на МОК: Китай ще пред­с­тави едно прек­расно олим­пийско тър­жес­тво на света

Остава по-малко от месец до отк­риването на Зим­ните олим­пийски игри в Пекин. Вяр­вам, че Китай ще пред­с­тави едно прек­расно олим­пийско тър­жес­тво на света“, каза в екс­к­лузивно интервю нас­коро Самаранч-младши, пред­седател на коор­динацион­ната комисия на Зим­ните олим­пийски игри в Пекин към Меж­дународ­ния олим­пийски комитет. Според него, Пекин ще стане пър­вият в света „град с две проведени олим­пиади“, летни и зимни. Той е горд и щас­т­лив, че спор­тисти от цял свят ще се съберат отново в Пекин и „очаква китайс­ката столица с нетър­пение да под­несе изненади на света“.

Самаранч вярва, че безопас­ността е основ­ният фак­тор за провеж­дането на успешни олим­пийски игри. Изп­равени пред предиз­викател­с­т­вото на епидемията, Пекин­с­кият организационен комитет и Меж­дународ­ният олим­пийски комитет активно се коор­динират, за да нап­равят всичко въз­можно за кон­т­рола и превен­цията на епидемията по време на игрите в Пекин. Самаранч изрази своята благодар­ност към Китай за неговия принос и смята, че Зим­ните олим­пийски игри в Пекин трябва да бъдат „безопасно и прек­расно олим­пийско тър­жес­тво“.

Самаранч-младши под­черта: „Ние твърдо се противопос­тавяме на политизацията на олим­пийс­ките игри и спорта и под­к­репяме и насър­чаваме независимостта и политичес­кия неут­ралитет на олим­пийс­кото движение