Синът на Дейвид Бекъм отново до Димитров

Григор Димит­ров продъл­жава да се радва на под­к­репата на семейс­тво Бекъм. 15-годишният син на Дей­вид и Вик­тория – Ромео, изненад­ващо или не, се появи в съб­лекал­нята на бъл­гарина вед­нага след победата му над Доминик Тийм и побърза да я пуб­ликува в социал­ните мрежи.

Както е извес­тно, цялото семейс­тво са големи фенове на Григор. А Ромео дори проведе тренировка с нашия тенисист преди извес­тно време. След нея мал­кият си зас­лужи пох­валите и доб­рите оценки на бъл­гар­с­ката тенис звезда.